Tijdig benaderen van alle cliënten die zorg en ondersteuning vanuit Wmo of Jeugdwet ontvangen

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een bericht van Binnenlands Bestuur (*) blijkt dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onlangs in een brief aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat het niet wenselijk is dat een cliënt die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet ontvangt, zelf de gemeente aan haar jasje moet trekken als zijn indicatie afloopt, zodat hulp en ondersteuning na afloop van die indicatie niet zomaar wordt beëindigd.

Een gemeente dient volgens minister De Jonge een systeem te hanteren waarin de cliënt tijdig wordt geïnformeerd en actief wordt benaderd over het aflopen van de indicatie en de gevolgen daarvan.

De minister heeft de Noord-Brabantse gemeente Rucphen een uitbrander gegeven, aangezien zij alleen een “waarschuwingssysteem” hanteren voor cliënten die na 1 januari 2019 een Wmo-beschikking hebben gekregen. Volgens de minister moet dat ook gebeuren voor clienten die voor de genoemde datum een indicatie hebben ontvangen, aangezien continuïteit in de zorgverlening van essentieel belang is, zeker voor mensen met een chronische aandoening.

De PVV Zoetermeer is niet alleen van mening dat alle mensen die beschikkingen hebben vanuit de Wmo of Jeugdwet de best mogelijke zorg en ondersteuning verdienen, maar ook dat zij altijd tijdig worden geïnformeerd en actief worden benaderd als indicaties in aflopende fase zijn.

Daarom willen ondergetekenden de volgende vragen aan het College stellen:

1) Hanteert de gemeente Zoetermeer een waarschuwingssysteem waardoor alle clienten die zorg en ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet ontvangen tijdig worden geïnformeerd en actief worden benaderd? Zo ja, hoe is deze precies vormgegeven & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Mocht het antwoord op vraag 1 “Nee” zijn, deelt u dan de mening dat in het belang van deze kwetsbare doelgroep zo snel mogelijk een waarschuwingssysteem moet komen die alle clienten tijdig informeert en actief benadert? Zo nee, waarom niet?

Minister De Jonge schreef ook het onwenselijk te vinden dat beschikkingen voor mensen met een levenslange beperking voor korte duur worden afgegeven, aangezien dat cliënten onnodig onzekerheid geeft en tevens resulteert  in extra administratieve lasten.

3) Krijgen Zoetermeerse burgers met een levenslange beperking een beschikking voor korte duur? Zo ja, waarom en deelt u de mening van de minister dat dit onwenselijk is? Mocht uw College het ook onwenselijk vinden, bent u dan bereid zo snel mogelijk kortlopende beschikkingen te veranderen in beschikkingen voor lange duur? Graag een gemotiveerd antwoord.

De Wmo kent geen termijn waarna een eventuele herindicatie moet plaatsvinden, maar gemeenten zijn wel wettelijk verplicht periodiek te bekijken of de verstrekte beschikking nog steeds passend is.

4) Kunt u aangeven hoe de gemeente Zoetermeer eventuele herindicaties en de genoemde wettelijke verplichting heeft vormgegeven? Graag een gemotiveerd antwoord met onder andere details inzake gehanteerde criteria.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                         P. Smitskam
PVV Zoetermeer                PVV Zoetermeer


BRON

(*) https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeente-moet-afloop-indicatie-tijdig-melden.10559210.lynkx

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...