Schriftelijke vragen “Mobiele toezichtspost voor verbeteren veiligheid in Zoetermeerse wijken”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van de Telegraaf op 3 december 2019 (*) komt naar voren dat de gemeente Rotterdam zeer positieve ervaringen heeft met haar mobiele toezichtspost en daarom een tweede gaat inzetten.

Deze toezichtsposten worden ingezet als mensen bezorgd zijn door bijvoorbeeld ernstige overlast, geweld, woninginbraken, jongerenproblematiek of drugs dealen in hun wijk. Door hun grote mobiliteit zijn de toezichtsposten makkelijk tijdelijk inzetbaar en voor een zeer breed scala aan veiligheids- en leefbaarheidsproblemen.

De Rotterdamse wethouder Wijbenga stelt dat de laagdrempeligheid van de toezichtspost voor bewoners om problemen aan te kaarten het zo succesvol maakt en dat gemeente, politie en andere organisaties op buurtniveau kunnen samenwerken en kennis uitwisselen. De praktijk heeft uitgewezen dat veel meldingen en klachten direct worden opgepakt.

De PVV is van mening dat de veiligheid in Zoetermeer verder verbeterd moet worden en dat de inzet van een mobiele toezichtpost een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Zijn er in Zoetermeer plannen om mobiele toezichtsposten of vergelijkbare voorzieningen (op korte termijn) te realiseren? Zo ja, graag zoveel mogelijk details.

2) Mocht het antwoord op vraag 1 “Nee” zijn, deelt u dan de mening dat de inzet van een mobiele toezichtspost niet alleen laat zien dat de gemeente specifieke problemen in wijken zeer serieus neemt, maar ook de zichtbaarheid van politie en handhavers vergroot met alle voordelen van dien voor de veiligheid in Zoetermeerse wijken? 

Zo ja, bent u bereid zo snel mogelijk in overleg te treden met relevante organisaties om een pilot van een jaar op te zetten voor de gemeente Zoetermeer & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Op welke manier wordt er momenteel op buurtniveau samengewerkt, alsmede kennis uitgewisseld door de gemeente, politie en andere organisaties om de veiligheid en leefbaarheid in Zoetermeerse wijken zo goed mogelijk te waarborgen & worden eventuele samenwerkingsarrangementen periodiek geëvalueerd? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Mochten er periodieke evaluaties zijn, dan graag ook de bevindingen en aanbevelingen van gehouden evaluaties en een toelichting inzake wat met eventuele aanbevelingen is gedaan.  

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

(*) "Vaker inzet van mobiele wijkpost" (Telegraaf, 3-12-2019)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...