Schriftelijke vragen “Geef boa’s eindelijk de middelen die ze nodig hebben”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

De afgelopen tijd waren er meerdere incidenten te betreuren in Nederland waarbij boa’s die zich bezighielden met handhaven te maken kregen met agressie en geweld.

Zo viel in een artikel van het Algemeen Dagblad te lezen dat op 21 mei jongstleden in het Noord-Hollandse IJmuiden een boa naar het ziekenhuis moest met gezichtsletsel, nadat hij en enkele collega’s waren mishandeld.[1]

En in de gemeente Rotterdam hebben boa’s aangegeven tijdelijk geen boetes te gaan uitschrijven vanwege toenemende agressie. Zij willen graag een wapenstok en pepperspray om zichzelf te kunnen verdedigen. In hetzelfde artikel laat Ruud Kuin (voorzitter Nederlandse BOA Bond) zijn frustratie blijken en stelt dat er snel wat moet gebeuren.

Dat de wens voor verandering breed gedragen wordt blijkt uit een bericht van de NOS, waaruit naar voren komt dat de vakbonden van boa’s overwegen landelijk actie te gaan voeren om meer middelen te krijgen om zichzelf te kunnen verdedigen.[2]

De PVV maakt zich grote zorgen over het toenemende geweld tegen boa’s. Onze fractie vindt het volstrekt ontoelaatbaar dat boa’s steeds vaker te maken krijgen met agressie en geweld, terwijl zij niet adequaat toegerust zijn om zichzelf te verdedigen. Boa's leveren een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in onze stad, geef hen dan ook de middelen die zij nodig hebben! 

Op 23 oktober 2019 heeft de PVV reeds schriftelijke vragen gesteld aan het College inzake het uitbreiden van de uitrusting van boa’s met wapenstok, pepperspray, en eventuele andere middelen.

Het College reageerde toen constructief en gaf in haar beantwoording aan dat een uitbreiding met extra hulpmiddelen welkom is en dat zij bereid is, zodra de nieuwe landelijke wetgeving er is en het praktisch en financieel haalbaar is, de procedure in gang te zetten die resulteert in het uitrusten van Zoetermeerse boa’s met wapenstok, pepperspray en eventuele andere middelen.

Terecht werd door het College aangegeven dat er wel sprake moet zijn van een goede combinatie tussen middelen en opleiding, alsmede geoefendheid. Er zou dan ook eerst worden onderzocht of de Zoetermeerse boa’s de (indien van toepassing) noodzakelijke opleiding hebben gevolgd.

Naar aanleiding van de genoemde ontwikkelingen en de veelbelovende beantwoording van het College op onze eerder gestelde schriftelijke vragen, willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Kunt u aangeven wat inmiddels de stand van zaken is en wanneer Zoetermeerse boa’s kunnen uitzien naar pepperspray, een wapenstok en eventuele andere middelen om zichzelf te kunnen verdedigen tegen agressie en geweld? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Is inmiddels al onderzocht of Zoetermeerse boa’s de (indien van toepassing) noodzakelijke opleiding hebben gevolgd? Zo ja, wat waren de bevindingen en zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Rotterdamse boa’s krijgen toegang tot het portofoon-netwerk van de politie, zodat deze bij escalerende situaties sneller aanwezig kan zijn. Zijn Zoetermeerse boa’s ook aangesloten op het portofoon-netwerk van de politie? Zo ja, sinds wanneer en wat zijn de ervaringen met deze koppeling & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

BRONNEN:

  1. https://www.ad.nl/binnenland/boa-naar-ziekenhuis-na-mishandeling-bij-strand-ijmuiden~a3605a8d
  2. https://nos.nl/artikel/2334697-boa-bonden-overwegen-landelijke-actie-misschien-niet-meer-handhaven.html

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...