Schriftelijke vragen “Inrichting braakliggend terrein Zilverster”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

De PVV Zoetermeer heeft enige tijd geleden vragen gesteld aan het college over het braakliggend terrein bij “Zilverster”. Toen ging het over de, in de ogen van de bewoners, gebrekkige communicatie vanuit de gemeente over de plannen met het terrein dat naast de onlangs gebouwde woningen ligt. Aan de bewoners is de belofte gedaan dat op dit terrein een parkje zou worden aangelegd en tot voor kort werden de bewoners in het ongewisse gelaten over de uitvoering van de plannen en de termijnplanning.

Volgens eerdere berichten zou er een trap/speelveldje komen en zou het park worden aangelegd met een diversiteit aan groen. Ook zou er een openbaar toegankelijk voetpad worden aangelegd. Over dit laatste is de nodige consternatie ontstaan. Volgens de gemeente zou zij hebben overlegd met de vertegenwoordiging van de bewoners, die zouden hebben aangegeven tegen de aanleg van een openbaar voetpad te zijn. Hierop heeft de gemeente besloten om dit voetpad achterwege te laten en een grasveld aan te leggen in plaats van het eerdergenoemde groen en speel/trapveldje. Dit terrein zal vervolgens, behalve voor onderhoudsdiensten, niet toegankelijk zijn voor publiek. Nog los van de angst van de bewoners dat dit veld op termijn gaat worden gebruikt als bouwgrond, is er volgens hen geen sprake van dat de gemeente met vertegenwoordiging van de bewonersgroep heeft gesproken. Volgens hen is er gesproken met een individuele bewoner die vooral de eigen voorkeur naar voren heeft gebracht. De overige bewoners willen pertinent niet dat er een grasveld wordt aangelegd en willen dat de gemeente vasthoudt aan de oorspronkelijke, en reeds afgesproken, plannen; trap/speelveldje, aanleg van groene diversiteit en zouden zij niet tegen de aanleg van een publiek toegankelijk voetpad zijn.

Wel zou de gemeente het recht van overpad nog moeten regelen, want dit zou volgens de bewoners door de gemeente over het hoofd zijn gezien.

Ondergetekenden willen dan ook de volgende vragen aan het College stellen:

1) Bent u zich ervan bewust dat u mogelijk slechts met een individuele bewoner heeft gesproken, over plannen die een hele groep bewoners aangaat en dat u derhalve op basis hiervan niet zonder meer plannen kunt wijzigen? Zo nee, waarom niet?

2) Volgens bewoners zijn de werkzaamheden met grote spoed aangevangen. Bent u bereid deze tijdelijk stil te leggen en eerst goed overleg te voeren met de gehele bewonersgroep? Zo nee, waarom niet?

3) Klopt het dat het recht op overpad daadwerkelijk niet is geregeld en bent u bereid dit alsnog in gang te zetten volgens een notariële akte? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                            P. Smitskam 
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...