Schriftelijke vragen “Pak samenleving ontwrichtende woningcrisis voortvarend aan”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een artikel van het Algemeen Dagblad op dinsdag 6 oktober 2020 (*) blijkt dat de wachtlijst voor een sociale huurwoning de afgelopen vijf jaar enorm is gegroeid. Zo staan bij Woonnet Haaglanden maar liefst 150.000 woningzoekenden ingeschreven en volgens directeur Jozefine Hoft wordt de wachttijd voor een woning in dit gebied steeds langer. Waar in 2016 de gemiddelde wachttijd 40 maanden was, is deze in de eerste zes maanden van dit jaar opgelopen tot 68 maanden.  

Vicevoorzitter Daphne Braal van Sociale Verhuurders Haaglanden en bestuursvoorzitter van wooncorporatie Vidomes stelt dat de snelle stijging van de wachtlijst komt door het afgenomen aanbod van betaalbare huizen. Bovendien zou de bouw van nieuwe woningen grotendeels zijn stilgevallen, waardoor er veel minder doorstroming is.

Tevens laat Braal optekenen dat het steeds moeilijker geworden is voor wooncorporaties om bouwlocaties te vinden voor nieuwbouw, terwijl dat volgens haar de enige manier is om de wachtlijst te verminderen.

Maar ook de verhuurderheffing resulteert in minder geld voor wooncorporaties om te investeren in nieuwbouw. Zo wordt alleen al in de regio Haaglanden jaarlijks 130 miljoen euro afgedragen aan het Rijk, waar 700 woningen voor gebouwd kunnen worden.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat de steeds verder oplopende woningnood onacceptabel is, en dat het van groot belang is om de woningbouw te versnellen, en daarbij in te zetten op een gezonde mix van toegankelijke koop, huur en sociaal, om zo o.a. de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zoveel mogelijk terug te brengen?

2) Zoetermeer heeft zich gelukkig reeds gecommitteerd aan de bouw van 10,000 woningen met een zoekopgave tot 16,000 woningen. Volgens de gemeente zijn er 700 woningen per jaar nodig, echter wordt dit aantal tot vooralsnog niet gehaald. In hoeverre mate denkt u het bouwvolume de komende jaren te kunnen laten groeien om de 700 woningen per jaar wél te bereiken en wat zijn uw verwachtingen voor de komende jaren waar het gaat om volumegroei?

3) Kunt u aangeven wat het College allemaal doet (al dan niet met woningcorporaties en eventuele andere partners) om de woningmarkt toegankelijk te houden voor jongeren en starters? Denk daarbij aan speciale regelingen zoals het werken met koopstart. Graag een gemotiveerd antwoord, waarbij ook aandacht is voor behaalde resultaten.

4) Deelt u de mening dat de verhuurdersheffing verdere volumegroei in de sociale sector in de weg zit, en dat deze van tafel moet of op zijn minst flink moet worden verlaagd, om zo de bouw van sociale huur verder op gang te brengen? Zo ja, wat is uw college van plan te ondernemen om dit kenbaar te maken aan het Rijk? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Onze fractie hecht er grote waarde aan dat de woningen die worden gebouwd ook echt naar Zoetermeerse burgers gaan, die immers via o.a. de belastingen een grote bijdrage leveren aan de stad en woningbouw. Tegelijkertijd zien we dat onze burgers vaak buiten de boot vallen omdat woningen op oneerlijke wijze met voorrang naar statushouders gaan. Tevens leren we uit het rapport van Bureau Louter naar de staat van Zoetermeer dat onze stad dergelijke voorrang of meer statushouders sociaal-economisch niet kan dragen.

5) Kunt u voor de jaren 2018, 2019 en eerste helft van 2020 aangeven hoeveel sociale huurwoningen zijn bijgebouwd en hoeveel sociale huurwoningen naar statushouders gingen? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Bent u bereid met het Rijk in gesprek te gaan over de taakstelling huisvesting statushouders, en daar aan te geven dat Zoetermeer géén statushouders meer wil op vangen, of in ieder geval te vragen voor een vermindering van het aantal op te vangen statushouders? Zo nee, waarom niet?

In de Trouw van 6 februari jongstleden liet de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties optekenen dat corporaties niet het geld hebben om én ­woningen te bouwen, én te verduurzamen, én huurprijzen betaalbaar te houden. (**) Daarnaast heeft onze fractie deze problematiek recentelijk besproken met leidinggevenden van woningbouw corporaties in Zoetermeer. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de in Zoetermeer actieve woningbouwcorporaties zeer veel middelen hebben besteed aan het duurzamer maken van woningen, soms wel tot 100,000 euro per woning, en dat dit geenszins terug te verdienen is. Onze fractie is van mening dat dit de financiële positie van corporaties en daarmee de volumegroei van woningbouw niet ten goede komt.

7) Deelt u de mening, kijkende naar de steeds groter wordende woningbouwcrisis, de onzekere economische tijden en de kritische opmerkingen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties dat woningbouw zich in eerste instantie moet richten op betaalbaarheid en volumegroei? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                         P. Smitskam
PVV Zoetermeer                PVV Zoetermeer

BRONNEN

(*) 'Ik weet niet waar ik morgen slaap' (AD, 6-10-2020)

(**) https://www.trouw.nl/nieuws/woningcorporaties-willen-niet-bouwen-onzin-zeggen-de-toezichthouders~baa8be67/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...