Schriftelijke vragen “Schuldhulpverlening op orde voor zelfstandig ondernemers”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Actualiteitenprogramma Pointer (KRO-NCRV) heeft een inventarisatie gehouden onder 150 gemeenten inzake de schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers en de resultaten waren schrikwekkend. Bij bijna twee derde van de onderzochte gemeenten is het onduidelijk hoe de schuldhulpverlening wordt geregeld, bestaat deze niet of worden ondernemers geweigerd, terwijl zij volgens de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening daar recht op hebben. (*)

Jacqueline Zuidweg (directeur van Zuidweg & Partners) wijt de ronduit dramatische cijfers vooral aan een kennisgebrek bij gemeenten. Volgens haar gaat het veel te traag en hadden zeker in deze coronacrisis al veel meer stappen gemaakt moeten worden.

De PVV vindt dit zeer zorgelijk, aangezien de verwachting is dat door de coronacrisis het aantal ondernemers met schulden sterk gaat stijgen met alle gevolgen van dien voor zowel die ondernemers en hun gezinnen, als voor de stad. Ondernemers zorgen niet alleen voor werkgelegenheid en inkomsten, maar brengen ook levendigheid en bedrijvigheid in de stad. Zij verdienen dus onze steun.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven op welke wijze de schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers is georganiseerd in Zoetermeer, welke stappen er door de coronacrisis extra zijn gemaakt en/of nog worden gemaakt, alsmede wat is ondernomen om procedures te versnellen en de communicatie richting ondernemend Zoetermeer te verbeteren? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Is de gemeente Zoetermeer helemaal toegerust op de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, die per 1 januari is ingegaan? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Is het dit afgelopen jaar voorgekomen dat Zoetermeerse zelfstandig ondernemers geen schuldhulpverlening kregen, terwijl zij daar wel recht op hadden? Zo ja, hoe vaak, en wat is uiteindelijk vanuit de gemeente voor deze ondernemers gedaan of staat in de planning? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

4) Is er ook gedacht aan een scenario voor ondernemers die vanwege allerlei regels buiten de boot vallen? Zo ja, graag meer informatie. Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

5) De verwachting is dat het aantal mensen met schulden ook fors gaat stijgen. Het CBS berekende verleden jaar dat maar liefst 650.000 Nederlanders problematische schulden hebben en er wordt gevreesd dat dit aantal richting de 900.000 mensen zal gaan. Kunt u aangeven op welke wijze de gemeente Zoetermeer is voorbereid en/of zich gaat voorbereiden op een waarschijnlijke sterke stijging van het aantal mensen dat schuldhulpverlening nodig heeft? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                            P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://pointer.kro-ncrv.nl/schuldhulpverlening-kan-verwachte-toestroom-niet-aan

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...