Schriftelijke vragen “Kosten GGZ Jeugd”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In het NRC van maandag 22 maart valt te lezen dat tieners met lichte psychische klachten een lucratieve inkomstenbron blijken voor de Franse investeringsmaatschappij Apax Partners. (*) In de berichtgeving wordt psychiater en hoogleraar in het UMC, Jim van Os geciteerd, die aangeeft dat het vrij eenvoudig is om enkel lichte patiënten te selecteren.

Een doelgroep, waar een lucratieve vergoeding tegenover staat, die ten koste gaat van het budget op jeugdzorg. De PVV Zoetermeer vindt het onverteerbaar dat jongeren met psychische klachten als winstobject worden gezien en dat de gemeenschap bijdraagt aan de winsten die de genoemde investeringsmaatschappij maakt. Deze investeerder zet jaarlijks 60 miljoen euro om, waarvan de helft voor rekening komt van inkomsten die onder de jeugdwet vallen.

Ondergetekenden willen dan ook de volgende vragen aan het College stellen:

1) Is het u bekend dat jongeren met lichte psychische klachten een lucratieve inkomstenbron blijken voor commerciële bedrijven die actief zijn in het domein van jeugdzorg? Zo ja, kunt u aangeven of dit ook in Zoetermeer speelt en indien dit het geval is, in hoeverre en bent u bereid om waar mogelijk te zoeken naar alternatieven zonder winstoogmerk? Zo nee, waarom niet?

2) Bent u, net als de PVV Zoetermeer, van mening dat in de jeugdzorg, of überhaupt gezondheidszorg, verkeerde financiële prikkels moeten worden tegengegaan? Zo ja, wat onderneemt u hieromtrent? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat het onverteerbaar is dat jongeren met psychische klachten als winstobject worden gezien? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) De PVV Zoetermeer acht het van groot belang dat verhelderd wordt welke kosten gemoeid zijn met specifiek de Jeugd GGZ. Bent u bereid een uitgebreide specificatie te presenteren van betrokken zorginstanties, kosten die per zorg-instantie worden gedeclareerd en het type kosten dat hier wordt opgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam 
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/21/jeugd-ggz-blijkt-lucratieve-markt-a4036667

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...