Schriftelijke vragen “Maak nog meer werk van veiligheid fietsers”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) valt te lezen, dat uit een enquête van de Zoetermeerse Fietsersbond blijkt dat er nog het nodige kan worden verbeterd op het gebied van verkeersveiligheid voor fietsers.

Zo blijkt uit de enquête dat inwoners verlangen naar veilige fietsroutes door de stad, en dan met name op wegen tussen huis en scholen. Het blijkt dat veel problemen zich voordoen op fietsroutes richting school.

Ook bij overgangen van fietspaden naar gemengd verkeer zijn er problemen zichtbaar, met als oorzaak het ontbreken van een vaste structuur.

De PVV is van mening dat fietsers zich overal in onze gemeente veilig moeten kunnen verplaatsen. Hoewel de gemeente al het nodige doet om de verkeersveiligheid te verbeteren, maakt onze fractie zich zorgen over de bevindingen van de Zoetermeerse Fietsersbond.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Wat wordt gedaan aan de huidige (te) smalle fietspaden in de stad en/of welke maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid op huidige (te) smalle fietspaden te verbeteren? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

2) Wat wordt door de gemeente en relevante partners gedaan of staat in de planning om de verkeersveiligheid op wegen tussen huis en scholen te verbeteren? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Wat wordt gedaan of staat in de planning om te hard rijdende auto's en scooters aan te pakken? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Wat wordt gedaan door de gemeente en relevante partners of staat in de planning om de veiligheid van fietsers bij overgangen van fietspaden naar gemengd verkeer zo goed mogelijk te waarborgen? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat in alle nieuw te realiseren wijken een vaste structuur, zoals beschreven door de Fietsersbond, aanwezig moet zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Kunt u aangeven wat exact wordt gedaan of in de planning staat om de specifieke verkeerssituatie in de nieuwe wijk Oosterheem en eventueel ook in andere nieuwe wijken te verbeteren? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Heeft de gemeente naar alle werkgroepen van de Fietsersbond die tot op heden zijn gehouden een ambtelijke afvaardiging gestuurd?

7.1) Is de gemeente van plan naar alle toekomstige werkgroepen een afvaardiging te sturen?

7.2) Kunt u aangeven wat door de gemeente en relevante partners is ingebracht tijdens deze vergaderingen en wat de uiteindelijke resultaten waren? (ook in het licht van de Zoetermeerse omgevingsvisie) Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

8) Op welke wijze worden inwoners van onze stad betrokken bij het aanpakken van problemen die te maken hebben met verkeersveiligheid voor fietsers? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

(*) "Zorgen over veiligheid fietsers" (AD, 10-4-2021)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...