Motie - Schrappen windlocatie nabij Van Tuyllpark en Plas van Poot

25/1/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 25 januari 2021,

Constaterende dat:

 • Een bestemmingsplan nieuwe windturbines alleen toelaat op gronden binnen de locaties voor windenergie, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en opgenomen op kaart 16 windenergie in de Verordening Ruimte (*) van de Provincie Zuid-Holland;
 • Gebied dat zeer dichtbij het Van Tuyllpark en de Plas van Poot ligt op bovengenoemde kaart staat aangewezen als locatie voor windenergie.

Overwegende dat:

 • Het college aangeeft het toestaan van een windturbine in het Van Tuyllpark onwenselijk te vinden;
 • Het Van Tuyllpark grenst aan het nog nader te begrenzen natuurkerngebied Plas van Poot;
 • Eventuele plaatsing van windturbines vlak bij het Van Tuyllpark en de Plas van Poot negatieve invloed kan hebben op de gebieden en de ‘aanvliegroutes’ van vogels en vleermuizen;
 • Er onder inwoners van Zoetermeer weinig tot geen draagvlak is voor de realisatie van windturbines.

Verzoekt het college:

 • Zich in te spannen om het gebied dat grenst aan het Van Tuyllpark en de Plas van Poot te laten schrappen als locatie voor windenergie.

En gaan over tot de orde van de dag!

 • Jeremy Mooiman (PVV)
 • Marijke van der Meer (Zó! Zoetermeer)
 • David Weekenstro (CDA)
 • Wim Blansjaar (PDvZ)

(*) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/622914/CVDR622914_3.html

PVV_Zoetermeer_Kaart_Windenergie_Van_Tuyllpark_Origineel.png

PVV_Zoetermeer_Kaart_Windenergie_Van_Tuyllpark_Uitsnede.png

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...