Motie - Duidelijkheid kosten aardgasvrij Zoetermeer 2040 én 2050

15/3/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 15 maart 2021,

Constaterende dat:

 • Zoetermeer de doelstelling hanteert om in 2040 al aardgasvrij te zijn, i.p.v. de wettelijk voorgeschreven termijn van 2050;
 • De gemeente Amsterdam dezelfde extra doelstelling hanteert, waarvan is gebleken dat deze versnelling in Amsterdam negen miljard euro extra kost;
 • Het Zoetermeerse college recent heeft aangegeven geen antwoord te hebben op het kostenplaatje van een aardgasvrij Zoetermeer in 2040 of 2050(*).

Overwegende dat:

 • Het gezien de ingrijpende (financiële) aard van de transitie van ontzettend groot belang is dat duidelijk is wat de kosten zijn van een aardgasvrije stad in 2040 of 2050, zodat weloverwogen besluiten kunnen worden genomen;

Verzoekt het college:

 • De kosten in kaart te brengen van de doelstelling om in 2040 al een aardgasvrije stad te zijn, én in kaart te brengen hoe hoog de kosten zouden uitvallen als voor het jaar 2050 zou worden gekozen;
 • Daarbij expliciet aandacht te geven aan de meerkosten van de doelstelling om in 2040 al een aardgasvrije stad te zijn;
 • Hierover aan de raad te rapporteren vóór het voorjaarsdebat.

En gaan over tot de orde van de dag!

 • Jeremy Mooiman (PVV)
 • Marijke van der Meer (Zó! Zoetermeer)
 • Klaasjan de Jong (CDA)
 • Wim Blansjaar (PDvZ)
 • Jan Willem Schotel (VVD)

(*) Beantwoording vragen PVV - Kosten ambities aardgasvrij in 2040

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...