Motie - Geen windturbines dwars door Zoetermeer

19/5/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 17 mei 2021,

Constaterende dat:

 • Op pagina 49 van de RES 1.0 een kaart met de zoekgebieden voor 2030 voor de RES-regio Rotterdam Den Haag staat, waarop het gehele deel van de A12 dat op Zoetermeers grondgebied ligt, is aangemerkt als gebied voor ‘’Verder onderzoek zon en/of wind’’ (*);
 • De raad eerder bij de behandeling van de lokale verkenning windenergie en zonnestroom heeft besloten tot 2030 voornamelijk in te zetten op zon op dak, geluidwallen en parkeerplaatsen;
 • De raad bij de behandeling van de lokale verkenning windenergie en zonnestroom tevens heeft besloten om windturbines op meerdere locaties o.a. vanwege de impact onwenselijk te vinden en géén medewerking te verlenen.
 • Eventuele plaatsing van windturbines in of nabij woon en natuurgebieden, o.a. vanwege de grote impact op de omgeving, onwenselijk is;

Overwegende dat:

 • Zoetermeer de komende jaren voor veel ruimtelijke ontwikkelingen staat waardoor extra kritisch moet worden afgewogen hoe om dient te worden gegaan met schaarse ruimte;
 • De RES 1.0 tot 2030 grote impact zal hebben op hoe de energietransitie wordt vormgegeven en dat tijdige kaders mede daarom van groot belang zijn;
 • Een groot deel van de raad zich meermaals heeft uitgesproken tegen eventuele komst van windturbines in of nabij woon en natuurgebieden;
 • Er onder inwoners van Zoetermeer weinig tot geen draagvlak is voor de realisatie van windturbines.

Verzoekt het college:

 • Voor Zoetermeers grondgebied géén medewerking te verlenen aan het zoekgebied voor wind rondom de A12, zoals gearceerd op pagina 49 van de RES 1.0, en zich in dit gebied te beperken tot medewerking aan ‘’Verder onderzoek zon’’.

En gaan over tot de orde van de dag!

 • Jeremy Mooiman (PVV)
 • Marijke van der Meer (Zó! Zoetermeer)
 • Wim Blansjaar (PDvZ)

(*) https://www.resrotterdamdenhaag.nl/wp-content/uploads/2021/04/RES-1.0-Regio-Rotterdam-Den-Haag.pdf

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...