Motie - Beter borgen van comfort, leefbaarheid en gezondheid

20/11/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 20 december 2021,

Constaterende dat:

  • Zoetermeer de doelstelling hanteert voor een aardgasvrije stad (gebouwde omgeving) in 2040;
  • Het college daarbij streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van woningen met het oog op energiebesparing, comfort en gezondheid;
  • Dit streven niet altijd gerealiseerd wordt; zo kampen tientallen bewoners van de energieneutrale NOM-woningen in de wijk Palenstein al langere tijd met verschillende problemen, sinds hun woningen energieneutraal zijn gemaakt.

Overwegende dat:

  • Het van groot belang is dat de kwaliteit van woningen, alsmede gezondheid en leefbaarheid ook daadwerkelijk worden verbeterd;
  • Het draagvlak onder onze inwoners afhankelijk is van een zorgvuldige, haalbare en betaalbare aanpak, maar dat ook een comfortabele, leefbare en gezonde woonomgeving van essentieel belang is;
  • Lessen dienen te worden getrokken uit de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan om in de toekomst betere resultaten voor onze inwoners te bereiken.

Verzoekt het college:

  • Voor de verdere transitie te onderzoeken welke ervaringen tot op heden zijn opgedaan en de lessen die hieruit getrokken worden te verwerken in een beleidsdocument met verbeterpunten ten aanzien van het borgen van comfort, leefbaarheid en gezondheid in woningen.

En gaan over tot de orde van de dag!

  1. Jeremy Mooiman (PVV)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...