Motie - Een zorgvuldige aanpak

20/11/2021

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 20 december 2021,

Constaterende dat:

 • Zoetermeer streeft naar een aardgasvrije stad (gebouwde omgeving) in 2040, p.v. de wettelijk voorgeschreven termijn van 2050;
 • De gemeente Amsterdam dezelfde extra doelstelling hanteert, waarvan is gebleken dat deze versnelling in Amsterdam miljarden euro’s extra kost;
 • Er n.a.v. motie 2103-04 een kort onderzoek heeft plaatsgevonden, waarin een toekomstig alternatief voor aardgas niet is meegenomen en waardoor een indicatie van de kosten ontbreekt;
 • Het nog steeds onduidelijk is wat de forse versnelling die het college beoogt op de korte en lange termijn zal kosten.

Overwegende dat:

 • Het gezien de ingrijpende (financiële) aard van de transitie van ontzettend groot belang is dat er een gedetailleerde werkwijze ligt alsmede op zijn minst een indicatie van wat de kosten daarvan zullen zijn;
 • Er in de Transitievisie Warmte nog geen definitieve keuzes worden gemaakt ten aanzien van alternatieve warmtebronnen en –technieken;
 • Dergelijke keuzes bepalend kunnen zijn voor het voldoen aan de gewenste haalbaarheid en betaalbaarheid;

Verzoekt het college:

 • Vóórdat er definitieve keuzes worden gemaakt ten aanzien van het gebruik van alternatieve warmtebronnen en –technieken, eerst goed in kaart te brengen wat de financiële impact van de verschillende opties is, en of deze voldoen aan de gestelde kwalitatieve doelstellingen;
 • De raad hierover te informeren en te betrekken alvorens er definitieve keuzes worden gemaakt.

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)
 2. Wim Blansjaar (PDvZ)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...