Motie - Geen voorrang statushouders sociale huur

27/7/2022

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 27 juni 2022,

Constaterende dat:

 • De gemeente Zoetermeer bij de toewijzing van sociale huurwoningen nog steeds voorrang verleent aan statushouders;
 • Het al enige tijd niet meer verplicht is om statushouders voorrang te verlenen bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Overwegende dat:

 • Zoetermeer een groot tekort aan woningen kent waaronder voor jongeren, starters en ouderen;
 • De wachtlijsten voor sociale huurwoningen reeds lang zijn en blijven oplopen;
 • De voorrangsregeling voor statushouders verdere verdrukking veroorzaakt op de reeds onder druk staande sociale voorraad;
 • In het coalitieakkoord wordt ingezet op flexwoningen voor de huisvesting van statushouders.

Verzoekt het college:

 • Het uitgangspunt te hanteren dat statushouders niet langer voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen maar in te zetten op flexwoningen, tijdelijke woningen en noodwoningen om aan de taakstelling te voldoen;
 • Hiertoe een plan van aanpak te realiseren en de nodige wijzigingen aan te brengen in de huisvestingsverordening Zoetermeer dan wel andere relevante beleidsdocumenten.

En gaan over tot de orde van de dag!

 1. Jeremy Mooiman (PVV)
 2. Juliƫtte Meurs-Troch (ZV)
 3. Marco van den Boomgaard (FvD)
 4. Jeffrey van Gils (VVD)
 5. Hilbrand Nawijn (LHN)
 6. Wim Blansjaar (PDvZ) 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...