Schriftelijke vragen “Pilot veiligheidsapp in Zoetermeer”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van het Algemeen Dagblad op 14 december 2019 (*) komt naar voren dat de gemeente Rotterdam een veiligheidsapp in gebruik heeft genomen (de VeiligR-app) waarop bewoners melding kunnen doen van locaties in hun omgeving waar ze zich onveilig voelen. De gemeente krijgt daardoor een beeld van de veiligheidsbeleving van haar inwoners en kan mogelijke “hotspots” snel aanpakken.

Het gaat hierbij om situaties die niet acuut zijn en gelijk politie-inzet vereisen; dan moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een donkere steeg of hangjongeren bij een bepaalde locatie. 

Een melding op de veiligheidsapp wordt door een gemeentemedewerker opgevangen, waarna contact wordt opgenomen met de melder of de melding wordt gelijk doorgestuurd naar de juiste dienst. Er wordt bij elke melding dus direct gekeken naar mogelijkheden om er mee aan de slag te gaan.

De Maasstad promoot het gebruik van de app in twee buurten (Noord en IJsselmonde) en over twee maanden wordt geëvalueerd wat de app heeft opgeleverd en of het zinvol is om deze in heel Rotterdam te gaan promoten.

De PVV is van mening dat een veiligheidsapp door het laagdrempelige en directe karakter een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan het veiliger maken van Zoetermeer en daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Welke mogelijkheden zijn er op dit moment voor inwoners van Zoetermeer om melding te doen van locaties waar ze zich onveilig voelen en wat wordt gedaan om inwoners op eventuele mogelijkheden te wijzen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

2) Als er mogelijkheden zijn, kunt u dan aangeven in hoeverre daar gebruik van wordt gemaakt, of ze naar tevredenheid werken, wat eventueel wordt gedaan om de toegankelijkheid, alsmede het probleemoplossend vermogen te verbeteren en wat ze kosten aan gemeentelijke middelen (in de breedste zin van het woord)? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

3) Deelt u de mening dat een speciale veiligheidsapp, zoals nu wordt gebruikt in de gemeente Rotterdam, een waardevol steentje zou kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in Zoetermeer? Zo ja, bent u bereid om zo snel mogelijk een eigen pilot van een jaar in twee Zoetermeerse buurten op te zetten? Zo nee, waarom niet en bent u dan in ieder geval bereid om ontwikkelingen betreffende de Rotterdamse veiligheidsapp op de voet te volgen? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON


(*) “App tegen onveiligheid op straat” (Algemeen Dagblad, 14-12-2019)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...