Schriftelijke vragen “Zoetermeers klimaat- en energie gerelateerd beleid drastisch aanpassen”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In het kader van de energietransitie is eind april 2020 de concept-Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag gepubliceerd waar de gemeente Zoetermeer ook haar bijdrage aan levert. De bedoeling is dat uiterlijk 1 oktober 2020 de concept-RES wordt gepresenteerd aan de landelijke organisatie.

Op blz. 4 van de concept-RES valt te lezen:

“De regionale inzet komt uit binnen de bandbreedte van 3,2 – 2,8 TWh aan grootschalige wind- en zonne-energie (tot 2030). We dragen hiermee tussen de 9 en 8 % bij aan de nationale opgave uit het Klimaatakkoord. Ook zetten we in op kleinschalige opwek zon- en windenergie afkomstig van installaties met een vermogen van minder dan 15 KWp, veelal te vinden op particuliere daken.”

En op blz. 24 staat:

“Voorop staat dat het opwekken van zonne- en/of windenergie moet passen in het landschap. Hierbij staat de draagkracht van het landschap centraal (zie kader). We kiezen voor projecten met een hoge kans op realisatie vóór 2030. Daarbij vinden we het belangrijk dat deze oplossingen gedragen worden door betrokkenen in de omgeving zoals bewoners, grondeigenaren en bedrijven. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak, een waarvoor tijd nodig is. Maar het vraagt ook om ruimte om die elementen die tóch niet gerealiseerd kunnen worden, in te kunnen ruilen voor andere elementen met een hogere slagingskans.”

De PVV is van mening dat dit om meerdere redenen een volslagen verkeerde route is om te volgen.

Op 21 april 2020 kwam namelijk de documentaire “Planet of the Humans” van de Amerikaanse filmmaker Michael Moore uit op YouTube. Deze confronterende documentaire oordeelt vernietigend over energie uit zon, wind en biomassa en de Engelse versie is inmiddels bijna 8 miljoen keer bekeken.

Zo toont de documentaire met pakkende voorbeelden niet alleen aan dat energie uit zonnepanelen en windturbines door weersafhankelijkheid altijd back-up nodig heeft van energieinstallaties die gebruik maken van fossiele energie, maar ook dat voor de productie van windturbines en zonnepanelen gebruik moet worden gemaakt van (schaarse en schadelijke) grondstoffen, waarvan de winning slecht is voor het milieu.

Tevens blijkt uit onderzoek van de Leidse milieuwetenschappers Paul Behrens en John van Zalk naar verschillende voorhanden zijnde energiebronnen dat aardgas naar verhouding de meeste energie oplevert.[1]

Wat uit genoemd onderzoek duidelijk naar voren komt (en wat ook uit de documentaire blijkt) is dat de energietransitie d.m.v. zonnepanelen en windturbines fysiek onuitvoerbaar is. Voor zonne- en windenergie is namelijk 90 tot 100 keer meer ruimte nodig dan voor bv. aardgas.

Behalve dat energie uit zon en wind naar verhouding weinig energie opleveren, kwam uit de documentaire ook naar voren dat installaties voor het opwekken van zonne- en windenergie na een beperkte levensduur bergen afval opleveren en het milieu ernstig vervuilen.

Dit wordt bevestigd door onderzoek van de Universiteit van Cambridge dat aantoont dat de wieken van windturbines niet gerecycled kunnen worden en leiden tot een gigantische afvalberg met alle gevolgen van dien.[2]

En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat een groot deel van de windturbines nog altijd magneten heeft van Neodymium, een zwaar giftig metaal dat tot ernstige milieuverontreiniging leidt in bv. China.

De PVV is erg geschrokken van de documentaire, die naar de mening van onze fractie (samen met de genoemde onderzoeken) de fundamenten van het huidige klimaat- en energiebeleid volledig heeft weggeslagen.

Ondergetekenden willen dan ook graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Bent u bekend met de documentaire “Planet of the Humans” van Michael Moore[3]? Zo nee, waarom niet?

2) Deelt u de mening dat de documentaire glashelder aantoont dat de doelstellingen inzake CO2-reductie en het kunnen voldoen aan de energievraag volstrekt onuitvoerbaar zijn door hernieuwbare energie? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat doorgaan op de ingeslagen weg van energie uit zon en wind niet alleen volstrekt zinloos is, maar ook zeer negatieve sociaaleconomische effecten heeft en onze leefomgeving ernstig aantast? Zo nee, waarom niet?

4) Uit de documentaire van Michael Moore komt tevens duidelijk naar voren dat energie uit zon en wind draait op gigantische subsidies die worden betaald uit belastinggeld van burgers. In Nederland is dit niet anders.

Deelt u de mening dat, kijkende naar de zeer moeilijke economische tijden die door de Coronacrisis zijn ontstaan, het volstrekt onverantwoord is en moreel onaanvaardbaar om belastinggeld aan een om meerdere redenen onuitvoerbare energietransitie te verspillen? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u bereid bij de komende Programmabegroting en in de andere stukken in het kader van de P&C-cyclus zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen wat de exacte uitgaven zijn aan al het beleid dat ook maar iets te maken heeft met klimaat en de energietransitie? Zo nee, waarom niet?

6) Bent u bereid zo snel mogelijk met een uitgebreide inhoudelijke reactie te komen inzake de documentaire van Michael Moore, waarin tevens staat vermeld waar mogelijkheden liggen om op basis van de bevindingen uit de documentaire het klimaat- en energie gerelateerde beleid van de gemeente aan te passen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

In Zoetermeer is géén draagvlak voor windturbines, zoals gezien gedurende de recente discussies over windlocaties in Zoetermeer. Ook blz. 42 van de Programmabegroting 2020-2023 geeft aan dat er geen draagvlak is, daar staat namelijk; “Ruimte en draagvlak voor meerdere extra windturbines ontbreekt.”

7) Voor de PVV is een breed draagvlak onder burgers van essentieel belang voor de plannen inzake de energietransitie, aangezien ze verstrekkende gevolgen gaan hebben voor de leefomgeving van mensen en tot gigantische sociaaleconomische problemen kunnen leiden.

Deelt u de mening dat een breed draagvlak onder o.a. Zoetermeerse burgers van essentieel belang is voor de plannen inzake de energietransitie en niet voldoende is gewaarborgd door enkele participerende burgers en de lokale representatieve democratie? Zo nee, waarom niet?

8) Zijn er voor de concept-RES uitgebreide draagvlakonderzoeken gehouden onder duizenden burgers teneinde het draagvlak in kaart te brengen? Zo ja, dan graag zoveel mogelijk details, waaronder eventuele uitkomsten en informatie over wat er met de uitkomsten is gedaan.

9) Mocht het antwoord op vraag 8 “Nee” zijn, bent u dan bereid (al dan niet samen met de betreffende partners in de regio en eventuele andere relevante actoren) zo snel mogelijk een breed draagvlakonderzoek uit te voeren, alsmede voor de RES 1.0? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                   PVV Zoetermeer

BRONNEN:

  1. https://www.ad.nl/binnenland/opwekken-groene-stroom-kost-tot-duizend-keer-zoveel-ruimte~af1bf9e6/
  2. https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/263878/Liu_and_Barlow-2017-Waste_Management-AM.pdf?sequence=1&isAllowed=n     
  3. https://youtu.be/Zk11vI-7czE

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...