Schriftelijke vragen ''Duidelijkheid inzake reparaties hulpmiddelen''

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In een schrijnend artikel van het Algemeen Dagblad (*) valt te lezen dat de Zoetermeerse Dailisha Persaud constant technische problemen heeft met haar elektrische rolstoel en dat het onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de reparaties; immers, voor de vijfde keer in drie maanden tijd moest mw. Persaud dagenlang rondbellen om haar onmisbare vervoermiddel te laten repareren.

Ze laat in het artikel optekenen dat ze haar rolstoel kreeg via Medipoint, maar als ze hen belt, wordt gezegd dat ze in een Wlz-instelling woont en dus bij HartingBank moet zijn. Echter, HartingBank verwijst haar weer naar de gemeente, omdat de rolstoel niet van hen is. En deze gang van zaken gebeurt telkens weer.

Hoewel ze dus woonachtig is in een zorginstelling, geeft ze aan binnen een aantal maanden op zichzelf te wonen en in die situatie zou de gemeente over de brug moeten komen. Tot overmaat van ramp geeft ze in het artikel aan dat zij niet de enige is die van het kastje naar de muur wordt gestuurd, want een vriendin van haar (tevens rolstoelgebruiker) ervaart hetzelfde.

Hoewel de gemeente in het artikel aangeeft dat ze de situatie ‘verdrietig’ vindt en actie heeft ondernomen, maakt de PVV zich grote zorgen over de gang van zaken.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat het een slechte zaak is dat blijkbaar niet alleen voor rolstoelgebruikers onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is inzake hulpmiddelen (met alle gevolgen van dien), maar ogenschijnlijk ook voor de gemeente en Wlz? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord, waarbij o.a. zo gedetailleerd mogelijk wordt ingegaan op de huidige verdeling van verantwoordelijkheden.

2) Kunt u aangeven hoeveel klachten er bij u en/of relevante partners per jaar binnenkomen inzake de afhandeling van aan hulpmiddelen gerelateerde zaken? Zo ja, graag een overzicht met categorisering en informatie over hoe u en/of relevante partners de klachten hebben aangepakt, alsmede wat is ondernomen om vergelijkbare problemen in de toekomst te voorkomen & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat het noodzakelijk is om samen met relevante partners de huidige taakverdeling, alsmede communicatie onderling én richting cliënten zo snel mogelijk onder de loep te nemen, teneinde in kaart te brengen waar deze verbeterd kunnen worden? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON
(*) "Dailisha al dagen in bed omdat rolstoel defect is" (AD, 12-10-2021)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...