Schriftelijke vragen “Voortdurende problematiek energieneutrale woningen”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In een artikel van het Algemeen Dagblad (*) valt opnieuw te lezen dat meerdere bewoners van de energieneutrale NOM-huurwoningen in de wijk Palenstein met problemen kampen, sinds hun woningen ‘energieneutraal’ zijn gemaakt. En die problemen liegen er niet om.

Zo kunnen bewoners hun woningen niet warm gestookt krijgen, aangezien de kou via de slecht geïsoleerde grond de woningen binnenstroomt. Noodgedwongen moeten ze notabene petroleum- of gaskachels gebruiken om hun woningen warm te houden.

Daarnaast klagen meerdere bewoners al jaren over een droge keel in huis, aangezien de ramen altijd dicht moeten blijven om het ventilatiesysteem te laten werken.

Ook valt te lezen dat bij een bewoonster de vonken uit het stopcontact sloegen, en dat er kortsluiting in de meterkast was ontstaan met brand als gevolg. De koelkast en tv raakten defect en net als bij andere bewoners flikkerden de lampen voortdurend.

Eerder, eind 2019, heeft de PVV fractie ook al schriftelijke vragen gesteld. Indertijd kwam naar voren dat 52 gezinnen gezondheidsklachten hebben sinds hun woning CO2-neutraal is gemaakt. De gezinnen konden de slaap niet meer vatten, hadden hoofdpijn en last van benauwdheid. In 2020 vroeg de PVV nogmaals aandacht voor de problemen.

Wat de PVV betreft is de gang van zaken ronduit schokkend en is het onacceptabel dat onze inwoners met dergelijke (slepende) problematiek opgezadeld worden, vanwege gemeentelijk ‘pionieren’ ten behoeve van de energietransitie.

Ondergetekenden willen graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat de in het artikel beschreven problemen onacceptabel zijn en absoluut niet thuishoren in Zoetermeer? Zo nee, waarom niet?  

2) In de beantwoording van in 2019 door de PVV gestelde schriftelijke vragen over ‘bewoners zwaar de dupe door potdichte woningen’ (d.d. 13 augustus 2019) staat als antwoord bij vraag 4:

“Het college is van mening dat duurzaamheidsambities, wooncomfort en volksgezondheid goed samen gaan. Dat GGD Haaglanden ook deze verwachting heeft blijkt uit het feit dat zij bij ventilatieonderzoek (CO2) het toetsingskader voor nieuwbouw hanteren in plaats van voor bestaande bouw. De laatste rapportage gaf aan dat aan die norm voldaan wordt. Het is uiteraard wel van belang dat maatregelen goed worden uitgevoerd en de bewoners adequaat worden geïnstrueerd.”

Deelt u de mening, kijkende naar de beschreven problemen, dat het gegeven antwoord wat betreft deze casus niet strookt met de realiteit en bent u bereid zo snel mogelijk actie te ondernemen om bij te dragen aan het oplossen van de problemen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening, alles overziend, dat het beter is om te stoppen met ‘pionieren’ en zo min mogelijk in te zetten op experimentele klimaatmaatregelen in woningen, en juist in te zetten op bewezen concepten om problematiek voor onze inwoners te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

Uit het artikel komt tevens naar voren dat er mogelijk problematiek speelt omtrent contracten, vergoedingen, en kwijtscheldingen.

4) Volgens verhuurder De Goede Woning is een Energie Prestatie Vergoedingscontract niet nodig, omdat een ruime meerderheid van de huurders vier jaar geleden goedkeuring zou hebben gegeven aan de grote verbouwing. 

Kunt u aangeven of dit een correcte gang van zaken is? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) De verhuurder zou geen antwoord hebben gegeven op de vraag waarom de 120 andere gezinnen in de buurt wel hun EPV-contract volledig moeten betalen.

Kunt u navraag doen waarom geen antwoord is gegeven en waarom deze gezinnen wel moeten betalen? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

6) Deelt u de mening dat het een vreemde gang van zaken is dat de verhuurder niet aangeeft welke werkzaamheden aan de woning worden verricht van de betreffende bewoonster? Kunt u nagaan bij de verhuurder waarom geen duidelijkheid is gegeven? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Het knipperen van de lampen lijkt volgens de verhuurder ‘veroorzaakt te worden door het elektriciteitsnetwerk buiten de woning’.

Kunt u nagaan of dit correct is? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/flikkerende-lampen-en-vonken-uit-stopcontact-sandra-heeft-het-gevoel-dat-ze-in-spookhuis-woont~a05a0a97/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...