Schriftelijke vragen “Veiligheid moet topprioriteit zijn”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer mede, dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel van het Zoetermeers Dagblad (*) valt te lezen dat het aantal misdrijven in Zoetermeer in een jaar tijd enorm is toegenomen.

In de eerste zes maanden van 2022 steeg het totale aantal misdrijven naar maar liefst 2811 t.o.v. 2563 in dezelfde periode vorig jaar, een stijging van bijna 10%.

Uit de cijfers blijkt tevens dat het aantal High Impact Crimes met 21% is gestegen. In bijna alle sub- categorieën van deze categorie nam het aantal misdrijven toe, waaronder het aantal straatroven dat meer dan verdubbelde.

Nog een aantal in het oog springende, zorgwekkend grote uitschieters:

- bedreigingen: + 35%

- mishandelingen: + 25%

- gevallen van huiselijk geweld: + 115%

- diefstallen van brom- en snorfietsen: + 111%

De PVV maakt zich ernstig zorgen over deze cijfers. Een veilige leefomgeving is dé basis van een goed functionerende samenleving. Het bieden van een veilige leefomgeving is daarom misschien wel de belangrijkste taak van de overheid en het minste wat burgers mogen verwachten.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) In het betreffende artikel laat burgemeester Bezuijen optekenen dat de geschetste trendbreuk ongetwijfeld te maken heeft met het beëindigen van de maatregelen die waren genomen in verband met de coronacrisis.

Graag een toelichting op deze uitspraak.

2) De formatie van basisteam Zoetermeer is momenteel 144 fte groot, maar moet 182 fte zijn. De burgemeester wil extra aandacht vragen voor de huidige (onder)bezetting in het regionale beleidsplan van politie-eenheid Den Haag voor de komende drie jaar, wanneer de raad daarmee instemt.

Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat u de afgelopen jaren allemaal heeft ondernomen om de zorgwekkende onderbezetting voor Zoetermeer bij relevante partners aan de kaak te stellen, alsmede te compenseren door andere maatregelen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Het blijft nodig om aandacht te vragen voor de situatie, maar er is helaas geen garantie op verbetering. Heeft u (al dan niet met relevante partners) al een plan van aanpak/strategie klaarliggen voor een scenario waarbij Zoetermeer niet op korte termijn de broodnodige 182 fte krijgt? Zo nee, waarom niet & zo ja, graag meer informatie.

Op blz. 3 van uw Memo van 3-10-2022 valt de volgende passage te lezen:

“In mei 2022 hebben zich ernstige geweldsincidenten voorgedaan. Naar aanleiding van deze

incidenten is er een geprioriteerde netwerkaanpak gestart op het fenomeen ‘rivaliserende jeugd en excessief geweld’. De netwerkaanpak wordt vormgegeven langs twee sporen. Eén spoor richt zich op de jongeren die met betrekking tot deze problematiek in beeld komen (netwerkleden) en hoe zij zich tot elkaar verhouden (het netwerk). Het andere spoor richt zich op het fenomeen ‘rivaliserende jeugd en excessief geweld’. De netwerkaanpak wordt vormgegeven met verschillende justitiële, zorg- en veiligheidspartners.”

4) Kunt u aangeven wat de stand van zaken is m.b.t. de geprioriteerde netwerkaanpak en hoe de verhouding ligt tussen preventie en repressie? Graag een gemotiveerd.

Tevens staat op blz. 3 de passage:

“Het afgelopen halfjaar is intensief geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeenten Den Haag en Delft met betrekking tot het fenomeen gewelddadige rivaliserende jeugdgroepen. Hier zijn eveneens de politie, het Openbaar Ministerie en het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden bij betrokken. De betreffende problematiek is gemeente overstijgend en daarom is zowel ambtelijk als bestuurlijk een samenwerking georganiseerd om op die manier een zo effectief mogelijke werkwijze voor deze problematiek te ontwikkelen.”

5) Kunt u aangeven wanneer we een evaluatie van de samenwerking en de resultaten daarvan kunnen verwachten? Bent u bereid periodieke updates te geven? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,
J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://zoetermeersdagblad.nl/Lokaal/misdrijfcijfers-zoetermeer-bekend-flinke-toename-geweld

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...