Schriftelijke vragen “Communicatie en Afspraken”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

De gemeente Zoetermeer zegt een groot voorstander te zijn van het betrekken van haar bewoners bij projecten en andere zaken die directe raakvlakken hebben. Toch bereiken ons telkens weer signalen dat de bewoners dit absoluut niet zo ervaren. Sterker nog, bewoners geven vaak aan dat zij het gevoel hebben helemaal niet gehoord te worden.

Reeds verscheidene malen is dit onderwerp tijdens raadsvergaderingen onder de aandacht gebracht, door insprekers en door raadsleden zelf. Ook nu weer is er een groep bewoners die reeds vanaf 2018 op antwoorden van de gemeente zit te wachten en het gevoel heeft door de gemeente in de steek te worden gelaten. Het gaat om de bewoners op het voormalige terrein van manage de Zilverster.

De afspraak was dat er een parkje zou worden aangelegd en dat de bewoners inspraak zouden krijgen over de wijze waarop dit parkje zou worden ingericht. Vanaf 2018 zijn er vanuit de bewoners verschillende e-mails met vragen om statusinformatie gestuurd naar de gemeente en de betrokken ambtenaren. Hier is niet altijd op gereageerd of soms erg laat en er zijn door de gemeente beloftes gedaan om een bijeenkomst te organiseren betreffende het nader informeren van de bewoners enzovoort. Tot op de dag van vandaag hebben de bewoners geen idee waar zij nu aan toe zijn.

Hierdoor wordt niet alleen de geloofwaardigheid van de gemeente aangetast, maar er ontstaan ook allerlei wilde verhalen in het geruchtencircuit die tot onnodige onrust kunnen leiden.

Na hier verschillende malen achteraan te hebben gezeten heeft de PVV vernomen dat de bewoners binnenkort nader zullen worden geïnformeerd over de status. Dit verheugt ons, maar wederom verdient de communicatie vanuit de gemeente naar de bewoners geen schoonheidsprijs. De PVV is van mening dat de gemeente een betrouwbare partner moet zijn voor haar inwoners en woord moet houden, ook als het om betrokkenheid gaat.

1) Bent u het met de PVV eens dat het betrekken van bewoners bij projecten waar zij directe raakvlakken mee hebben beter moet? Zo nee, waarom niet?

2) De betrouwbaarheid van een gemeentelijke organisatie is van essentieel belang: de gemeente werkt met gemeenschapsgeld dat o.a. door de inwoners wordt opgebracht terwijl de inwoners afhankelijk zijn van deze zelfde gemeente.

Bent u bereid om na te denken over een procedure waarin communicatie met bewoners en het nakomen van afspraken, zoals hierboven beschreven, structureel worden vastgelegd op een zodanige wijze dat bewoners in de toekomst te allen tijde weten wanneer zij feedback of een update van de gemeente mogen verwachten? Zo nee, waarom niet?

3) Indien u hiertoe niet bereid bent, kunt u er dan op z’n minst op toezien dat er geen toezeggingen / beloftes worden gedaan door ambtenaren waarvan niet zeker is of deze binnen de verwachte termijn kunnen worden ingewilligd? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                                       P. Smitskam
PVV Zoetermeer                              PVV Zoetermeer

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...