Schriftelijke vragen “Status en capaciteit van politie Zoetermeer n.a.v. uitspraken college”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

De PVV heeft met verbazing kennis genomen van uitspraken namens het college die waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker recent heeft gedaan. Wij lichten graag eerst toe, en stellen dan vragen. 

De PVV is trots op onze politie. Onze politie zorgt ervoor dat Zoetermeer veilig en leefbaar blijft, zowel in onze winkelgebieden, in de wijken, en daarbuiten. Een stad waar iedereen zich veilig kan voelen is van cruciaal belang en legt de basis voor het leefgenot van onze inwoners. Toch zijn er al jaren zorgen over de capaciteit bij de politie in onze regio en in het bijzonder in Zoetermeer. Oud burgemeester Aptroot heeft gedurende de huidige raadsperiode vaak aangegeven dat er structureel onderbezetting is bij onze politie. Hij sprak verschillende malen over een bezetting van ongeveer 80% van waar wij als stad recht op hebben, en dat noodgedwongen van de overwerkpot gebruik moet worden gemaakt om de tekorten bij de reguliere werkzaamheden van de politie aan te vullen. 

Dit terwijl verschillende soorten criminaliteit, en met namen zogeheten ‘’High Impact Crimes’’ toenemen. Wij citeren toenmalig burgemeester Aptroot, die gedurende de bespreking van de Programmabegroting 2020 tijdens de Raadsvergadering van 11 november 2019 namens het college het volgende zei[1];

‘’Enkele fracties hebben over veiligheid gesproken, terwijl aandacht en inzet voor veiligheid hard nodig zijn. De jarenlange daling van de misdaadcijfers in Zoetermeer is helaas gestopt. De eerste acht maanden van het jaar, ik heb u de cijfers gestuurd, is er een stijging ten opzichte van vorig jaar. En naast een forse toename van aangiftes van internetfraude, en vernielingen, is er een stijging van geweldsmisdrijven, en geweldsmisdrijven zijn wel het meest verontrustend. Bedreiging, mishandeling en straatroof zijn zeer ernstig, zeker voor degene die het treft.‘’

Toenmalig burgemeester Aptroot zei namens het college ook het volgende;

‘’Ik heb u vaker geïnformeerd over de zorgen dat de bemensing bij de politie onvoldoende is. Onder andere de PVV noemde het, en alles wijst erop dat het nog jaren duurt totdat wij, net als andere gemeenten, voldoende politieagenten hebben. En daar zijn het Rijk en de minister van veiligheid en justitie verantwoordelijk voor. Er worden nu eindelijk meer studenten voor de politieopleidingen aangenomen, maar het zal nog jaren duren voordat de politie formatie weer volledig bezet is. Ook zijn er tekorten bij het Openbaar Ministerie en bij de Rechterlijke macht. Al met al een heel zorgelijke situatie.’’

‘’Ons team handhaving, de leden van het te kleine politieteam Zoetermeer, de brandweer lieden, en de eigen gemeentewerkers zetten zich enorm in voor een veilig Zoetermeer. Geen gemakkelijk werk, in tegendeel, pittig werk, regelmatig onder moeilijke omstandigheden. Soms zelfs gevaarlijk, met gevaar voor eigen gezondheid en veiligheid.’’

Tijdens een discussie gedurende diezelfde vergadering over het wel of niet verbieden van lachgas in Zoetermeer zei hij het volgende;

‘’Het is niet uitvoerbaar want wij kunnen niet handhaven. Dat is ieder geval dus een zekerheid, wij hebben daar de capaciteit niet voor. ‘’

Dit was, zoals toenmalig burgemeester Aptroot namens het college al zei, niet de eerste keer dat hij zijn zorgen uitte over de tekorten bij onze politie. Gedurende de bespreking van de Perspectiefnota tijdens de Raadsvergadering 1 juli 2019 zei hij het volgende[2];

‘’Het verzoek om meer handhavers en politie onderschrijf ik. Er is landelijk, ook in Zoetermeer, steeds minder politie, en dat is, ik zeg het maar simpel verwoord; waardeloos. Ons ongenoegen daarover laat ik steeds duidelijk horen. Voor dit moment dwingt het ook tot lastige en scherpe keuzes, en die maken we ook. ‘’

We hebben dan ook met grote verbazing kennis genomen van de uitspraken[3] die waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker tijdens de Raadsvergadering van 2 juni jl. heeft gedaan. Hij zei o.a. het volgende;

‘’In onze regio, regionaal gezien, is de, politiesterkte redelijk op orde. Dat heeft ook te maken met het feit dat een aantal studenten is ingezet vanuit de politieacademie en dat begint zich nu ook wel een beetje te vertalen, want dat is al een paar jaar geleden begonnen. ‘’

Een nadere vraag leverde het volgende antwoord op;

‘’Op dit moment is de politiesterkte dus zegmaar op orde.’’

Ruimte voor verdere discussie was er op dat moment niet.

De indieners vinden de antwoorden van waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker, die hij namens het college deed, verbazingwekkend. Gedurende het burgemeesterschap van de heer Aptroot is de raad vaak verteld over de tekorten bij de politie. De huidige haast ‘’geen vuiltje aan de lucht’’ mentaliteit, terwijl meest recent 11 november 2019 nog is gezegd dat het op sterkte brengen van de politie jaren zou gaan duren, bevreemd ons. We staan als stad voor uitdagingen die we serieus dienen op te pakken, ook op het gebied van veiligheid. Het is daarbij van groot belang dat Zoetermeer bij het Rijk een stevige lobby blijft voeren voor méér agenten. Wij willen graag duidelijkheid over de status en capaciteit van de regionale politie en ook specifiek duidelijkheid over de Zoetermeerse situatie / de Zoetermeerse politie.

Daarom stellen ondergetekenden de volgende vragen aan het college:

1) Hoe ziet u de gedane opmerkingen vanuit uw kant in de Raadsvergadering van 2 juni jl., kijkende naar de (recente) geschiedenis van zorgen, ook door u geuit in o.a. de Raadsvergaderingen van 11 november en 1 juli 2019, over de tekorten aan capaciteit en middelen bij de Zoetermeerse politie? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Klopt het inderdaad, dat de tekorten bij de politie zoals in de (recente) geschiedenis van deze raadsperiode zijn benoemd, zijn weggewerkt? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Duidelijke en continuerende informatie is van belang om onze controlerende taak goed te kunnen vervullen, ook waar het gaat om veiligheid. Bent u bereid om de Raad uitgebreid te informeren over de situatie omtrent capaciteit en middelen bij de Zoetermeerse politie, per jaar, voor tenminste de afgelopen vijf jaren? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Bent u bereid om samen met de Raad na te denken over het beter borgen van een duidelijke en continuerende informatiestroom in de toekomst omtrent het thema veiligheid? Zo ja, welke ideeën heeft u hierover? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Bent u het met ons eens dat een stevige lobby bij het Rijk voor méér agenten en middelen voor onze politie van groot belang is om de druk erop te houden bij het Rijk, zodat we het gewenste aantal agenten en middelen voor hen ook daadwerkelijk realiseren?  Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Hanteert u, net als de PVV Zoetermeer, het standpunt dat meer agenten en meer middelen voor onze politie wenselijk zijn? Zo nee, waarom niet (meer)? Zo ja, kunt u uitgebreid aangeven hoe u dit denkt te realiseren? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Bent u van mening dat uw communicatie over dit onderwerp gedurende de Raadsvergadering van 2 juni jl. feilloos is geweest? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                                      P. Smitskam
PVV Zoetermeer                             PVV Zoetermeer

BRONNEN:

  1. https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/#!/gemeentezoetermeer/20191111_1      
  2. https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/#!/gemeentezoetermeer/20190701_1      
  3. https://channel.royalcast.com/gemeentezoetermeer/#!/gemeentezoetermeer/20200602_1

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...