Schriftelijke vragen “Voorkom hogere energierekeningen voor onze burgers”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een artikel van de Telegraaf op donderdag 23 juli jongstleden (*) komt naar voren dat honderden huishoudens uit de Haagse wijk Transvaal Midden woedend zijn, aangezien zij worden geconfronteerd met torenhoge energienota’s en stijgingen van vaste kosten, nadat zij verplicht zijn aangesloten op een collectieve warmte-en koude opslag.

Bewoner Jasar Benzian geeft in het artikel aan dat bewoners zich beduveld voelen, aangezien hen werd voorgeschoteld dat zij een duurzame woning zouden krijgen met lagere energiekosten dan wanneer ze op aardgas zijn aangesloten. Echter, waar bewoners jaarlijks gemiddeld circa 200 euro terugkregen, moeten sommige bewoners nu honderden tot duizend euro extra betalen, ondanks de zachte winter.

Een andere bewoner, Milko Lippens, gaf aan dat zijn maandlasten dit jaar met maar liefst veertig procent zijn gestegen en dat er ook nog ruim twintig storingen dit jaar en afgelopen jaar waren.

Hoewel deze casus zich afspeelt in de gemeente Den Haag, is de PVV van mening dat de gemeente Zoetermeer serieus aandacht moet besteden aan de geconstateerde problemen in Transvaal Midden.

In Zoetermeer wordt namelijk o.a. de wijk Palenstein van het aardgas gehaald. De bedoeling van het college is om woningen van corporaties uit Zoetermeer, VvE’s en de gemeentelijke gebouwen op een lokaal collectief WKO-warmtenet aan te sluiten.

Het college heeft daarnaast meermaals aangegeven voorop te willen lopen in de energietransitie, met alle extra uitgaven die dit met zich mee brengt. De PVV maakt zich grote zorgen over de financiële gevolgen voor onze burgers. Niet alleen worden miljoenen euro’s belastinggeld door verschillende overheidslagen gespendeerd, maar is het ook niet uit te sluiten dat tevens de energienota van onze burgers gaat stijgen. Wat de PVV betreft stijgen de kosten voor onze burgers niet.

Ondergetekenden willen dan ook de volgende vragen aan het College stellen:

1) Kunt u aangeven voor de Zoetermeerse huishoudens die aardgas hebben ingeruild voor een warmtepomp, hoe hun energierekening zich gemiddeld verhoudt tot de jaren voor deze wissel? Gaarne deze cijfers ook t.a.v. gemeentelijke gebouwen waar aardgas is vervangen door een warmtepomp. Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u aangeven hoeveel storingen er waren m.b.t. de energielevering in de jaren 2015 t/m de eerste helft van 2020 (cijfers graag per half jaar)? Graag zoveel mogelijk details naar energiebron.

3) Kunt u aangeven wat precies de mogelijkheden zijn voor huishoudens die aardgas willen behouden of van hun warmtepomp af willen? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening dat als er sprake is van stijgende energierekeningen zoals in de casus Transvaal Midden, dat dit volstrekt onacceptabel is? Wat bent u van plan te ondernemen om stijgende energierekeningen te voorkomen? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Kunt u, in het verlengde van vraag 4, aangeven hoe de verschillende belangen van de bewoners (gezondheid, financieel etc.) worden gewaarborgd? Is dat inmiddels schriftelijk vastgelegd? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Deelt u de mening, kijkende naar de verstrekkende sociaal-economische gevolgen van de Coronacrisis, de steeds luider wordende weerstand tegen de energietransitie en het vele belastinggeld dat deze transitie kost, dat het verstandig is om voorlopig niet voorop te willen lopen in de energietransitie, gasaansluitingen te behouden, en aan het Rijk te verzoeken de beleidsplannen inzake het aardgasvrij maken van de gehele Nederlandse woningvoorraad opnieuw onder de loep te nemen? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                         P. Smitskam
PVV Zoetermeer                PVV Zoetermeer

BRON
(*) https://www.telegraaf.nl/financieel/2139667232/woede-om-hoge-energienota-met-warmtepomp-we-voelen-ons-beduveld

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...