Schriftelijke vragen ''Oplossing problematiek Fonteinbos''

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Uit een bericht van bewoners van het Fonteinbos komt naar voren dat de afrekening service- en stookkosten over 2019 van alle bewoners van de flat is uitgesteld, terwijl deze normaliter al in juni of juli had moeten plaatsvinden. De bewoners verbazen zich hierover, gezien Vestia volgens hen geen valide reden heeft opgegeven waarom dit het geval is. Ook ervaren bewoners de verdere communicatie hierover met Vestia als lastig.

Bovengenoemde situatie is niet de eerste keer dat problemen zich voordoen in de relatie tussen bewoners van het Fonteinbos en de woningbouwcorporatie. Uit een bericht van 23 augustus 2019 van het AD (*) bleek dat bewoners geen vertrouwen meer hadden in de woningbouwcorporatie vanwege o.a. gebrek aan vertrouwen in een renovatie. Daarna zijn nog meermaals berichten verschenen waaruit blijkt dat de verhouding tussen woningcorporatie en bewoners op zijn minst als moeizaam te omschrijven is.

Dat bewoners nu opnieuw worden geconfronteerd met problematiek, ditmaal in de vorm van een fors uitgestelde afrekening, valt bij hen dan ook niet in goede aarde. Bewoners zitten in deze financieel onzekere tijden immers te wachten op een eventuele teruggave, of willen zij tijdig weten hoeveel zij moeten bijbetalen om daar rekening mee te kunnen houden in de financiƫle boekhouding.

De PVV is van mening dat de problematiek aan het Fonteinbos nu echt eens afgelopen moet zijn, en dat inwoners zekerheid dienen te krijgen over de financiƫle situatie. Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Bent u bekend met de problematiek van de afgelopen tijd rondom het Fonteinbos, en wat heeft uw college eraan gedaan of doet uw college om deze problematiek te verhelpen? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening dat bewoners recht hebben op tijdig financieel inzicht waar het gaat om de afrekening service- en stookkosten zodat bewoners met de resultaten daarvan rekening kunnen houden? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u bereid om met de bewoners en de woningcorporatie in gesprek te gaan om te inventariseren welke problemen er nog spelen en erop in te zetten deze gezamenlijk op te lossen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                           P. Smitskam
PVV Zoetermeer                  PVV Zoetermeer

BRON

(*) https://www.ad.nl/zoetermeer/fonteinbos-wil-wel-een-verbouwing-maar-heeft-geen-vertrouwen-meer-in-woningcorporatie~a9c8180b/

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...