Schriftelijke vragen “Kosten ambities aardgasvrij in 2040”

De leden Mooiman en Smitskam (PVV Zoetermeer) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zoetermeer, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

In een artikel van de Telegraaf op vrijdag 5 februari 2021 (*) valt te lezen dat de gemeente Amsterdam niet in 2050, maar in 2040 een ‘aardgasvrije stad’ wil zijn. Echter, uit een overleg tussen de gemeente, woningbouwcorporaties en Vattenfall blijkt dat warmtelevering uit een warmtenet voor bewoners vaak duurder is dan de huidige kosten voor aardgas. Bovendien zijn de kosten voor corporaties momenteel te hoog om grote aantallen woningen te verduurzamen.  

Volgens insiders lijken de doelstellingen voor 2050, laat staan 2040, onhaalbaar. Daarbij komt dat uit eerdere berekeningen is gebleken dat het aardgasvrij maken voor 2040 de gemeente Amsterdam bijna tien miljard euro extra kost, ofwel de belastingbetaler.

Alsof dit al niet schrikwekkend genoeg is, blijkt ook dat men serieus overweegt om burgers die gebruik willen blijven maken van hun gasgestookte cv-ketel en kookplaat, van het aardgas te dwingen.

Zo stelt een adviseur energietransitie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) dat de partijen uiteindelijk met de stok aan de slag moeten en dat dwang op een gegeven moment nodig zal zijn.

Hoewel dit artikel gaat over de gemeente Amsterdam, is er een belangrijk raakvlak met de gemeente Zoetermeer. Ook het Zoetermeerse College heeft namelijk de ambitie om in 2040 al aardgasvrij en CO2-neutraal te zijn.

De PVV maakt zich dan ook grote zorgen dat net als in de gemeente Amsterdam de kosten in Zoetermeer de pan uit gaan rijzen en uiteindelijk dwang zal worden toegepast om mensen van het aardgas te halen. Dat zou voor onze fractie onacceptabel zijn.

Daarom willen ondergetekenden graag de volgende vragen aan het College stellen:

1) Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat de kosten zijn voor de gemeente Zoetermeer, ofwel de belastingbetalers, om voor 2040 een ‘aardgasvrije stad’ te zijn én hoe hoog de kosten uitvallen als voor het jaar 2050 zou zijn gekozen? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat de kosten zijn voor Zoetermeerse burgers als zij warmte krijgen geleverd uit bv. een warmtenet in vergelijking tot kosten voor warmte uit aardgas?

3) Deelt u de mening, in het verlengde van vraag 2, dat het onacceptabel is als bewoners worden gedwongen om te ‘kiezen’ voor een warmtebron die duurder is dan aardgas?

In het genoemde artikel stelt een woordvoerder van de AFWC dat inzake projecten waarbij in buurten woningen worden aangesloten op een warmtenet, minimaal 70 procent van de bewoners moet instemmen.

4) Kunt u aangeven welk percentage in Zoetermeer wordt gehanteerd?

5) Zijn er momenteel juridische mogelijkheden aanwezig of in ontwikkeling om bewoners uiteindelijk te kunnen dwingen van het aardgas te gaan? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

6) Bent u bereid om in het licht van maximale transparantie en het gegeven dat het hier gaat om een ingrijpende transitie, zoveel als mogelijk overleggen die de gemeente voert met woningbouwcorporaties en energieleveranciers inzake het van het aardgas halen van woningen in Zoetermeer openbaar te maken? Graag een gemotiveerd antwoord.

Met vriendelijke groet,

J. Mooiman                         P. Smitskam
PVV Zoetermeer                PVV Zoetermeer

BRON:

(*) "Aardgasvrij soms ook onvrijwillig" (Telegraaf, 5-2-2021)

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...