Verkiezingsprogramma 2022 

INLEIDING

De PVV staat voor een veilig, leefbaar en welvarend Zoetermeer waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Een stad met voldoende woningen voor onze burgers, betaalbaar én kwalitatief, met genoeg parkeergelegenheid. Een stad met goede zorg en een volwaardig ziekenhuis, mét spoedeisende hulp en alle bijbehorende faciliteiten.

Daarnaast staan we voor een sterke economie met veel werkgelegenheid, willen we de bereikbaarheid van onze stad flink verbeteren en willen we meer onderwijsinstellingen naar Zoetermeer halen. Ook pleiten we voor een eerlijke verdeling van de woningvoorraad. De PVV is tegen de voorrang die statushouders krijgen op sociale huurwoningen. Wij willen deze afschaffen. Tevens beschermen we onze stad tegen overlastgevende en inefficiënte windturbines. 

Het is voor onze fractie van belang dat we de uitdagingen waar onze stad voor staat samen met onze inwoners oppakken. We dienen als stad altijd een luisterend oor te bieden en te kiezen voor oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen. We staan voor weloverwogen en doordachte keuzes, en kiezen voor rationeel en realistisch beleid.

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

 • Meer politieagenten. De tekorten moeten worden weggewerkt. De gemeente moet zich hier hard voor maken bij het Rijk.  
 • Behouden van de ziekenhuiszorg, mét spoedeisende hulp en alle bijbehorende faciliteiten.
 • Voldoende woningen voor onze burgers, betaalbaar én kwalitatief.
 • Een sterke economie met als uitgangspunt welvaart voor onze inwoners.
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad met de auto, het openbaar vervoer, en de fiets. 
 • Ondernemers de ruimte geven om te ondernemen en regelzucht vermijden.
 • Een eerlijke verdeling van onze woningvoorraad, dus stoppen met de voorrangsregel voor statushouders.
 • Tegengaan van inefficiënte en kostbare uitgaven klimaatbeleid.
 • Geen enkele windturbine erbij in Zoetermeer.

VEILIGHEID

De veiligheid in Zoetermeer is een belangrijk goed en staat bij de PVV hoog op de agenda. Zorgeloos kunnen winkelen, je hond uit laten of je kinderen alleen naar huis laten fietsen; dat zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Helaas staat de veiligheid van onze stad onder druk. Dit terwijl Zoetermeer forse onderbezetting bij de politie kent. Er is wat de PVV betreft werk aan de winkel. We pleiten voor meer politie, meer opleidingen en middelen voor handhavers, en een adequate en consequente aanpak van overlast gevende individuen en groepen. We pakken criminaliteit, overlast en vandalisme stevig aan. Ook nemen we preventieve maatregelen.

Daarnaast dienen aangiftes serieus te worden opgenomen. Wij willen dat aangiftes altijd kunnen worden gedaan en dat hierop actie wordt ondernomen. Alleen dán voorkomen we dat de aangifte bereidheid verder afneemt, en zorgen we ervoor dat burgers meer vertrouwen krijgen in ons politieapparaat. Meer aangiftes zullen leiden tot betrouwbaardere statistieke gegevens, welke de gemeente handvatten geeft om beter te sturen en te corrigeren.

Tevens pleiten wij voor een stevige en adequate aanpak van radicalisering. Zoetermeer is de afgelopen jaren helaas meermaals in het nieuws geweest vanwege jihadistische uitreizigers. Islamitische radicalisering dient te worden tegengegaan. Ook krijgen haatpredikers geen podium in onze stad.

DE PVV ZOETERMEER STAAT VOOR:

 • Meer politieagenten. De tekorten bij de politie moeten worden weggewerkt. De gemeente moet zich hier hard voor maken bij het Rijk. 
 • Handhavers krijgen meer opleidingen en middelen om zich te verdedigen, omdat zij steeds vaker in de frontlinie staan. 
 • Per wijk een aanpak samen met de politie, handhaving, en jeugdmarshals om de veiligheid fors te verbeteren. 
 • Alle organisaties die zich met preventie bezighouden bij deze aanpak betrekken.
 • Overlast sneller aanpakken en ook optreden in de nachtelijke uren.
 • Inzetten op meer cameratoezicht en het makkelijker maken voor inwoners om cameratoezicht aan te vragen. 
 • Maatwerk bij gezinnen die een negatieve rol spelen bij overlast.
 • Een stevige en adequate aanpak van radicalisering; islamitische radicalisering dient te worden tegengegaan.
 • Stimuleren van sociale controle door campagnes en verlagen drempel om melding te doen bij politie en handhaving. 
 • Haatpredikers krijgen geen podium in onze stad.

ZORG EN WELZIJN

De PVV Zoetermeer staat vooraan als het gaat om goede zorg en een betere besteding van het geld. De PVV wil dat onze ziekenhuiszorg ook in de toekomst dezelfde voorzieningen blijft houden zoals nu het geval is. Dus behouden van de spoedeisende hulp en basisziekenhuiszorg. Zoetermeer heeft recht op een volwaardig ziekenhuis met bijbehorende faciliteiten. Daarnaast moet ook de gemeentelijke zorg zelf goed geregeld zijn. De gemeente staat in de uitvoering hiervan momenteel voor miljoenen structureel in het rood. Dit komt o.a. doordat het Rijk bij de decentralisatie onvoldoende budget heeft meegegeven, én daarbij geen rekening heeft gehouden met de toenemende zorgvraag. Hierdoor stijgen de tekorten ieder jaar fors. De PVV pleit voor goede zorg voor al onze inwoners, en wil dat de gemeente landelijk actie voert om eerlijke compensatie vanuit het Rijk te bemachtigen. Ook willen wij een betere controle van de geldstromen binnen de zorg en efficiëntere besteding ervan, om onze goede zorg te behouden.

Naast het welzijn van mensen, is ook het welzijn van dieren belangrijk. De gemeente heeft n.a.v. een aangenomen PVV motie een officieel dierenwelzijnsbeleid ingevoerd, inclusief nota dierenwelzijn. Daarbij zijn nadrukkelijk de wensen en expertise van dierenwelzijnsorganisaties meegenomen, om gezamenlijk meer voor elkaar te krijgen.

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

 • Behouden van de ziekenhuiszorg, mét spoedeisende hulp en alle bijbehorende faciliteiten. 
 • Strijden voor voldoende compensatie zorggelden bij het Rijk. 
 • Goede controle op geldstromen binnen de zorg en efficiëntere besteding ervan. 
 • Aandacht voor eenzame Zoetermeerders.
 • Verminderen klachten bij jeugdzorg.
 • Een toegankelijke stad voor onze inwoners, ongeacht beperking. 
 • Meer steun voor mantelzorgers.
 • Het versterken van dierenwelzijn in onze stad. 

WONEN

In Zoetermeer kennen we een grote woningnood. De vraag naar woningen is enorm. Landelijk is het woningtekort al opgelopen naar meer dan 330.000 woningen, en er zijn in alle segmenten en voor alle doelgroepen forse tekorten. De woningen die nog wél beschikbaar zijn, zijn voor een doorsnee Nederlands gezin vaak onbetaalbaar: koop- en huurprijzen zijn mede door schaarste naar recordhoogte gestegen. Het tekort aan woningen is extra hoog bij onze starters, jongeren en ouderen. We dienen voor deze groepen met een specifieke focus aan de slag te gaan, en Zoetermeer ook voor lage en middeninkomens aantrekkelijk te houden. 

Om het woningtekort op te lossen zijn wij voorstander van de doelstelling om de komende jaren 10.000 woningen te realiseren met een zoekopgave tot 16.000 woningen. Het is van ontzettend groot belang dat onze burgers een goed onderkomen kunnen vinden. Bij die bouwopgave is het wel belangrijk dat de stad aantrekkelijk blijft voor bestaande inwoners. Omwonenden dienen op een serieuze manier te worden betrokken bij de opgave waar we voor staan en overlast dient tot een minimum te worden beperkt. 

Ook pleiten we voor een eerlijke verdeling van sociale huurwoningen. Het tekort is enorm en de wachtlijsten worden alsmaar langer. De gemiddelde wachttijd is recent toegenomen tot 7 jaar. In 2018, 2019 en de eerste helft van 2020 werden er 112 sociale huurwoningen bijgebouwd, maar in diezelfde periode gingen er 109 met voorrang naar statushouders. Voor onze huidige woningzoekenden per saldo een toename van 3 sociale huurwoningen. Dit veroorzaakt oneerlijke verdrukking alsmede een barriere om de woningnood op te lossen. Wat de PVV betreft krijgen statushouders geen voorrang, en kaarten we de lastige situatie gecreëerd door de van bovenaf opgelegde taakstelling aan bij het Rijk.

DE PVV ZOETERMEER STAAT VOOR:

 • De bouw van 10.000 nieuwe woningen om het woningtekort aan te pakken. 
 • Zorgen dat de woningen die gebouwd worden ook écht betaalbaar en kwalitatief zijn.
 • Bij bouwprojecten dient een realistische parkeernorm gehanteerd te worden, om overlast te voorkomen. 
 • Bij de bouwopgave gaat specifiek aandacht uit naar woningen voor starters, jongeren en ouderen.
 • Zoetermeer aantrekkelijk houden voor bestaande inwoners, betrek hen serieus en beperk overlast. 
 • Een eerlijke verdeling van onze woningvoorraad, dus stoppen met de voorrangsregel voor statushouders.

ECONOMIE

De PVV staat voor een economisch sterk Zoetermeer. Wij zijn van mening dat een goede economie van uiterst belang is voor een gezonde stad en om de welvaart van onze burgers te waarborgen. Wij zetten daarom in op florerende bedrijvigheid, een actieve beroepsbevolking, en hoogwaardig onderwijs. Wij willen meer kansen creëren voor onze ondernemers en hen de ruimte geven om te ondernemen. Regelzucht zoals bij het uitstallingenverbod het geval was dient te worden tegengegaan. Koester onze ondernemers en jaag deze niet weg, kijk waar mogelijkheden en kansen liggen om startende ondernemers op weg te helpen in Zoetermeer.

Het is belangrijk dat we onze ondernemers steunen, zeker nu. De coronacrisis en maatregelen hebben immers een enorme impact. Werknemers moeten vrezen voor hun baan of zijn die al kwijtgeraakt. Hardwerkende ondernemers moesten hun winkel of restaurant van de ene op de andere dag sluiten. Het is van het grootste belang om onze ondernemers uit de coronacrisis en de nasleep ervan te helpen.

Om de Zoetermeerse ondernemers te ondersteunen is het ook van belang dat er aandacht wordt geschonken aan de uitstraling van winkels en gebouwen in het Stadshart. De PVV zal zich sterk maken naar vastgoedeigenaren om hen op hun verantwoordelijkheden te wijzen waar het gaat om onderhoud van hun vastgoed.

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

 • Een sterke economie met als uitgangspunt welvaart voor onze inwoners.
 • Ondernemers de ruimte geven om te ondernemen en regelzucht vermijden.
 • Ondernemers koesteren en betere mogelijkheden scheppen voor startende ondernemers.
 • Vergunningprocedures moeten worden vereenvoudigd en vergunningaanvragen sneller afgewikkeld.
 • Onze ondernemers steunen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. 
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad; tenslotte is een goede bereikbaarheid van belang voor het bevorderen van de economie in onze stad.
 • Aandacht voor een kwalitatieve omgeving waar ondernemers zich graag vestigen en inwoners graag komen.

BEREIKBAARHEID

De PVV Zoetermeer wil de bereikbaarheid van onze stad verbeteren. Wij zetten in op auto, OV én fiets. Het is voor onze stad van groot belang dat de randstadrail goed blijft functioneren zowel binnen als buiten Zoetermeer. De gemeente dient te kijken naar verbetering van het huidige netwerk en het doortrekken hiervan. De PVV staat voor meer directe verbindingen van stad naar stad; Zo willen wij een directe lightrail verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. Ook de NS stations in Zoetermeer dienen met de tijd mee te gaan, de stations zijn momenteel erg verouderd en benutten niet de volledige potentie die zij hebben. Dit vraagt om nieuwe ontwikkelingen in en rond de NS stations. Ook zet de PVV in op veilige wegen en goede doorstroming van het verkeer. Opstoppingen moeten worden voorkomen en knelpunten moeten worden aangepakt. Ook het fietsverkeer moet in Zoetermeer goed geregeld zijn. Bij al deze ontwikkelingen dient veiligheid voorop te staan. In samenspraak met inwoners kan de gemeente situaties identificeren en zorg dragen voor een veilige verkeerssituatie.  

DE PVV ZOETERMEER STAAT VOOR:

 • De bereikbaarheid van onze stad verbeteren. 
 • Verbetering van het huidige OV-netwerk en het doortrekken hiervan. 
 • Meer directe OV-verbindingen van stad naar stad, wij zijn voor een directe verbinding met Rotterdam.
 • Kwalitatief hoogwaardige stations. Transformeren verouderde stations (mandelabrug, oost).
 • Veilige wegen en goede doorstromingen van het verkeer. 
 • Aanpakken opstoppingen en knelpunten. 
 • Veilige fietspaden met voldoende verlichting. 
 • Onveilige situaties identificeren en verbeteren, in samenspraak met inwoners. 

ONDERWIJS

De jeugd heeft de toekomst en met goed onderwijs wordt een belangrijke basis gelegd. De PVV vindt dat onderwijs voor ieder kind toegankelijk, passend en motiverend moet zijn, waarbij voldoende aandacht is voor alle leerlingen. Wij steunen onze scholen bij het hoogwaardig en kwalitatief houden van onze schoolgebouwen, het komt te vaak voor dat er klachten zijn over propvolle klaslokalen of een slecht binnenklimaat. Ook streven wij naar het verder uitbreiden van het onderwijsaanbod in Zoetermeer, zoals het naar onze stad halen van HBO instellingen. Daarnaast vinden wij dat scholen aandacht moeten besteden aan structuur en respect. Er komen op een aantal scholen in onze stad nog te vaak incidenten voor. Onveilige situaties en problemen moeten worden aangepakt. Ook dient de gemeente betere controle te hebben op de financiële situatie bij scholen, een situatie zoals bij de SSVOZ, waar meerdere scholen plots failliet dreigden te gaan, dient voorkomen te worden. Daarnaast speelt onderwijs een belangrijke rol in het bijbrengen van Nederlandse normen en waarden, en dient het bij te dragen aan de integratie in onze samenleving. 

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

 • Kwalitatief hoogwaardig onderwijs met voldoende aandacht voor alle leerlingen.
 • Uitbreiden onderwijsaanbod Zoetermeer, HBO instellingen naar onze stad halen. 
 • Voorzieningen en schoolgebouwen kwalitatief houden.
 • Aandacht voor respect en structuur op school.
 • Scholen die een veilige haven zijn, dus pesten en criminaliteit moeten strenger aangepakt worden.
 • Veilige fietspaden en goede OV mogelijkheden.
 • Betere controle op de financiële positie van scholen, zodat een situatie zoals bij de SSVOZ voorkomen kan worden. 
 • Onderwijs dat een belangrijke rol speelt in het bijbrengen van Nederlandse normen en waarden, en bijdraagt aan de integratie in onze samenleving. 

Financiën

De PVV staat voor een financieel gezonde stad. Wij zijn van mening dat er altijd een adequaat rekenplan ten grondslag moet liggen aan projecten en dat de risico’s voor budgetoverschrijding moet worden tegengegaan door degelijke afspraken te maken met alle betrokken partijen; risico’s moeten zo min mogelijk bij de gemeente (en dus uiteindelijk bij de burger) liggen. De PVV wil ook dat er gekeken wordt naar de personele bezetting binnen het ambtelijke apparaat en dat dure inhuur waar mogelijk dient te worden beperkt.

Daarnaast zijn wij van mening dat de hondenbelasting niet meer van deze tijd is. We willen de hondenbelasting graag afschaffen. De opbrengsten uit deze belasting worden immers geenszins in lijn met het doel van de belasting uitgegeven. Ook dienen we als stad niet op te draaien voor zeer kostbare klimaatambities. De PVV pleit voor realisme en rendabiliteit.

DE PVV ZOETERMEER STAAT VOOR:

 • Een financieel gezonde stad. 
 • Risico's van grote projecten beperken door degelijke afspraken te maken met alle betrokken partijen. 
 • Dure inhuur van externen beperken. 
 • Hondenbelasting afschaffen.
 • Tegengaan inefficiënte uitgaven klimaatbeleid. 

GROEN 

De PVV is trots op ons Zoetermeers groen en onze prachtige parken. Parken waar ruimte is voor rust en recreatie, alsmede voor dieren. 

We hebben ons de afgelopen jaren ingezet om onze parken te beschermen tegen ongewenste en schadelijke ontwikkelingen, zoals windturbines. Zo zijn er in 2020 een tweetal PVV moties aangenomen waardoor de gemeente het standpunt hanteert dat windturbines in het Westerpark en Balijbos onwenselijk zijn en dat realisatie daarvan dient te worden tegengegaan. Het college gaf namelijk aanvankelijk aan dat het de parken mee wilde nemen in een verkenning voor mogelijke windlocaties. Dat ging dus niet door. Wat de PVV betreft behouden we onze parken nu en in de toekomst voor de rust en recreatie van onze inwoners. 

DE PVV ZOETERMEER staat voor:

 • Onze prachtige natuur en stadsparken koesteren.
 • Ruimte voor rust én recreatie. 
 • Goed onderhoud van het openbaar groen.
 • Een gemeente waar óók dieren zich thuis voelen. 
 • Geen enkele windturbine erbij in Zoetermeer.

DUURZAAMHEID

Wat de PVV betreft is het goed om te streven naar rendabele en echt innovatieve oplossingen om ook in de toekomst een sterke concurrentiepositie te behouden. Rendabiliteit staat daarbij centraal. De PVV is van mening dat we na dienen te denken hoe we middels nieuwe technologieën economische vooruitgang kunnen boeken. Te vaak betekend duurzaamheid echter dat zaken vooral heel duur worden. Burgers en ondernemers worden jaarlijks op allerlei manieren voor grote bedragen belast om inefficiënt klimaatbeleid te bekostigen. Dat is wat de PVV betreft geen goede zaak.

Écht duurzame en rendabele ontwikkelingen zien wij graag tegemoet, maar ontwikkelingen zoals windturbines zijn wij op tegen. Windturbines veroorzaken overlast, brengen schade toe aan het landschap, en draaien op subsidie. Wat de PVV betreft komt er dan ook geen enkele windturbine bij in onze stad.

Daarnaast is de PVV tegen het nieuwe afvalbeleid. Wij hebben in de gemeenteraad ook tegen gestemd. Wat ons betreft zijn de plannen van het college om de grijze bak nog maar 1 keer per 4 weken te legen onacceptabel. Wij vrezen uitpuilende bakken en nog verdere vervuiling dan nu al het geval is. Ook zijn wij tegen de plannen om te stoppen met het gratis ophalen van grofvuil en zijn wij tegen de invoering van DIFTAR. Lees hier meer over ons standpunt ten aanzien van het afvalbeleid: https://zoetermeer.pvv.nl/algemeen-nieuws/358-pvv-zoetermeer-is-tegen-het-nieuwe-afvalbeleid

DE PVV ZOETERMEER STAAT VOOR:

 • Rendabele en innovatieve oplossingen. 
 • Een realistische en zorgvuldige aanpak.
 • Tegengaan van inefficiënte en kostbare uitgaven klimaatbeleid. 
 • Geen enkele windturbine erbij in Zoetermeer.
 • De PVV is tegen het nieuwe afvalbeleid.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...