Najaarsdebat 2020 - PVV zet zich in voor veilig, leefbaar en welvarend Zoetermeer

De PVV heeft op 2 november 2020 bij de eerste termijn van de Programmabegroting 2021-2024 gepleit voor een veilig, leefbaar en economisch verantwoord Zoetermeer, met voldoende woningen en waar de welvaart van onze inwoners centraal staat. 

Net als bij de perspectiefnota in het voorjaar het geval was, is dit een ander soort begroting dan gebruikelijk. De coronacrisis duurt helaas nog voort. Deze crisis heeft een enorme impact op onze economie, en met name het MKB is hard getroffen. De horeca, detailhandel en de toerisme sector zijn en worden hard geraakt. Het is daarom van groot belang dat zij alle steun krijgen die wij kunnen bieden. We moeten ons inzetten om zoveel mogelijk banen te behouden.

Men verwacht als gevolg van de coronacrisis een toename in het aantal inwoners dat een beroep doet op een bijstandsuitkering en schuldhulpverlening. Landelijke onderzoeken spreken van een ‘boeggolf’. Dit zien we ook terug als we kijken naar de Zuid-Hollandse economie in zijn geheel, die voor veel Zoetermeerders erg belangrijk is. De verwachting is dat de economie in onze provincie in 2020 met tenminste 6 procent krimpt. De werkloosheid komt in 2020 uit op 6,4 procent. De toename voor 2020 komt neer op bijna 2,5 procentpunt. Dat is ongekend. In 2021 loopt de werkloosheid naar verwachting verder op tot 7,5%. 

De coronacrisis raakt ook zeker de gemeentefinanciën, bovenop de reeds bestaande forse structurele tekorten. Daarbij is het zeker nu nodig dat we een hernieuwde kritische blik hanteren op bestaand beleid en de kosten daarvan, zeker als het gaat om de versnelde energietransitie waar dit college mee bezig is. Waar zelfs het Rijk aangeeft dat volledig energieneutraal in 2050 een enorme, kostbare en ook lastige opgave is, heeft dit college ervoor gekozen om daar fors op vooruit te lopen en de ambitie uitgesproken om in 2040 al energieneutraal te zijn, met alle financiele consequenties van dien voor de gemeente én onze inwoners.  

Uit een rapport van onderzoeksbureau Ecorys, blijkt dat maar liefst 650.000 Nederlandse huishoudens nu al niet of nauwelijks hun maandelijkse energierekening kunnen betalen. Dit is al een schrikwekkend grote groep, maar het onderzoeksbureau verwacht dat deze groep ‘energiearme’ Nederlanders de komende tien jaar nog veel groter wordt, aangezien er op wordt ingezet alle woningen van het gas af te halen. Ecorys berekende dat deze groep in 2030 oploopt tot maar liefst 1,5 miljoen huishoudens. 

Recent vroegen wij aan woningbouwcorporaties die in Zoetermeer actief zijn, of zij wel de financiële positie hebben om én het tempo van woningbouw te verhogen én te verduurzamen, gezien de positie van woningbouwcorporaties nu al niet erg positief is. De woningbouwcorporaties gaven ons aan dat het tempo van woningbouw daar inderdaad onder kan komen te leiden. Tevens gaf een woningbouwcorporatie aan dat bij het aardgasvrij maken van woningen in Palenstein, welke in het nieuws kwamen omdat bewoners gezondheidsklachten kregen, wel rond de 100,000 euro per woning is verspijkerd om deze energieneutraal te krijgen. Op onze vraag of dat geld ooit terug te verdienen is, was het antwoord zoals verwacht nee. Wat de PVV betreft is het tijd dat dit college de extra doelstellingen loslaat, wil men een nog forsere financiële blamage voor onze stad en inwoners voorkomen. 

Ook heeft de PVV zich opnieuw ingezet voor de bouw van voldoende betaalbare en kwalitatieve woningen voor onze inwoners. Het huidige tempo moet omhoog. Waar Zoetermeer zich heeft gecommitteerd aan de bouw van 700 nieuwe woningen per jaar, wordt dit tempo bij lange na nog niet gehaald. Dit terwijl er een groot tekort is aan betaalbare woningen voor onze starters, jongeren en empty-nesters, alsmede politieagenten, zorgmedewerkers en leraren. Tevens pleiten wij ervoor om de opvang van statushouders te stoppen, en de oneerlijke voorrang van statushouders op sociale huurwoningen te schrappen. Treed hierover ook in gesprek met het Rijk. De asielinstroom zet immers nog meer druk op de al ernstige woningnood, waardoor onze eigen burgers vaak buiten de boot vallen. 

Bij de bouw van woningen is het wel van groot belang dat we inzetten op een fris, modern en leefbaar ruimtelijk beleid. De stad moet voor zowel bestaande als nieuwe inwoners een fijne plek zijn om te werken, wonen en recreëren. Voorstellen zoals het Central Park vinden wij daartoe een goed voorbeeld van de inzet op ruimtelijke kwaliteit. We moeten als stad van een sobere, soms wat sombere inrichting steeds meer naar een moderne en levendige inrichting toewerken.

Een aantrekkelijke stad is ook een stad met goede voorzieningen voor alle doelgroepen. Helaas hebben we juist gezien dat dit college er voor kiest om wijkposten en wijkbibliotheken te sluiten, en dat wijkrestaurants in gevaar komen. Het inmiddels fameuze wijkgericht werken laat op zich wachten. We hebben weliswaar twee pilots lopen, maar we moeten versnellen. We zijn immers al drie jaar bezig. 

Het belangrijkste van alles is natuurlijk de veiligheid. Een stad met voldoende woningen, veel werkgelegenheid, en goede voorzieningen is absoluut nodig en wat wij als PVV nastreven, maar is niets als de veiligheid niet op orde is. We zijn blij met de recente inzet van het college en burgemeester om overlast aan te pakken. We hebben er vertrouwen in dat de aanpak de komende jaren geïntensiveerd wordt, maar we zullen onze rol hier blijven pakken om de veiligheid in onze stad hoog op de agenda te houden. Het is ook goed dat het college uitvoering geeft aan een aangenomen PVV motie om continuerend te blijven pleiten voor het aantal agenten waar wij als stad recht op hebben.

Waar het gaat om cameratoezicht pleiten wij ervoor dat inwoners dit gemakkelijk bij de gemeente aan kunnen vragen. Er bestaat momenteel geen gemakkelijke (digitale) procedure om cameratetoezicht aan te vragen, dit terwijl onze stad last heeft van structurele overlast in bijna alle wijken, en veel inwoners hebben aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om gemakkelijk een aanvraag in te kunnen dienen. Daarom hebben wij een motie ingediend om dit mogelijk te maken, deze wordt mede-ingediend door PDvZ en VVD. 

Daarnaast hebben we een motie ingediend voor onderzoek naar een Zoetermeerse variant van de Rotterdamwet, waardoor de gemeente extra mogelijkheden krijgt om problemen in bepaalde wijken en/of buurten aan te pakken. Daarbij dient goed onderzocht te worden welke elementen eventueel een positieve bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van problematiek in Zoetermeer. Ook deze motie wordt mede-ingediend door PDvZ en VVD.

Zie hier de moties:

De PVV zal zich in blijven zetten voor een veilig, leefbaar en welvarend Zoetermeer. 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij sturen geregeld nieuwsbrieven om onze achterban op de hoogte te houden van nieuws & ontwikkelingen. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief door op onderstaande link te klikken.

Volg ons op...